AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Informacja policji na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego

Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Morągu w okresie styczeń-wrzesień 2021 r.  

Komisariat Policji w Morągu podlega Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie. Zasięgiem swojego działania obejmuje miasto i gminę Morąg, gminę Małdyty oraz miasto i gminę Miłakowo. Do ochrony bezpieczeństwa mieszkańców wymienionych miejscowości wyznaczono 62 funkcjonariuszy Policji z czego Komisariat Policji w Morągu posiada 1 wakat.

CHARAKTERYSTYKA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MIASTA I GMINY MORĄG.

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

W 2021 roku na terenie działania Komisariatu Policji w Morągu zaistniało 337 zdarzeń drogowych, a w 2020 roku 294 (wzrost o 43 zdarzenia – 13% ) ›. -wszczęto postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących wypadków drogowych w 2021 r. — 34, a w 2020 r. — 33 > – kolizji drogowych w 2021 r. — 303, a w 2020 -261 (wzrost o 42 kolizje, tj. o 14%).

Do najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych należały:

> nie dostosowanie prędkości do warunków drogowych,

> nie udzielanie pierwszeństwa przejazdu,

> nieprawidłowe wyprzedzanie

PROBLEMATYKA WYKROCZEŃ

W roku 2021 policjanci Komisariatu Policji w Morągu ujawnili 4024 wykroczenia. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano następujące środki karne: > w 2021 roku przeprowadzono 409 postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, natomiast w 2020 roku — 423, (spadek o 14 postępowań w stosunku do ubiegłego roku).

> w 2021 roku nałożono 344 mandaty karne, a w roku 2020 – 582 (spadek o 238 mandatów),

> w 2021 roku udzielono 3614 pouczeń, natomiast w 2020 roku udzielono 1137 (wzrost o 2477 pouczenia).

INNE CZYNNOŚCI WYDZIAŁU PREWENCJI i WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

> w 2021 roku zrealizowano 7826 interwencji. natomiast w 2020 roku- 4284 tj. o 3542 interwencje więcej.

> w 2021 roku wykonano 1822 służby z czego 1821 służb w patrolu zmotoryzowanym i 1 służba w patrolu pieszym,

> w 2021 roku zatrzymano 73 osoby poszukiwane, a w 2020 roku zatrzymano 88 osób poszukiwanych,

> w roku 2021 wykonano 33 konwoje własne a w 2020 wykonano 58 konwoje własne,

> w 2021 roku doprowadzono 298 osób do Policji, Zakładów Karnych i innych instytucji w 2021 roku zatrzymano 42 nietrzeźwych kierujących, natomiast w 2020 roku zatrzymano 52 nietrzeźwych kierujących tj. o 10 nietrzeźwych kierujących mniej,

> w 2021 roku stwierdzono 124 przestępstwa na terenie działania Komisariatu Policji w Morągu, a w 2020 roku 187 (spadek o 63 przestępstwa, tj. 44 %). Wykrywalność w 2021 roku wyniosła 69,2 %, a w 2020 roku 45,2%, czyli wzrost o 24 %

Wskaźnik wykrywalności przestępstw na poziomie 69,2 % potwierdza, iż działania podejmowane do chwili obecnej są prawidłowo ukierunkowane i gwarantują systematyczną poprawę bezpieczeństwa na obszarze obsługiwanym przez Komisariat Policji w Morągu. Ponadto sukcesem policjantów jest duża wykrywalność w przestępstwach przeciwko zdrowiu i odnotowana wykrywalność na poziomie 100% w przypadku rozbojów i jest taka sama w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W przypadku poszukiwań osób jest to nadal wysoka liczba, bowiem w 2021 roku wpłynęły 73 podstawy poszukiwań, co do roku ubiegłego daje spadek o 18 %, a mimo to wzrosła efektywność pracy policjantów kryminalnych. Wykroczenia postrzegane są, jako czyny o mniejszej szkodliwości społecznej, bardzo często w sposób marginalny we wszelkiego rodzaju analizach i opracowaniach dotyczących określania poziomu bezpieczeństwa. Podkreślić jednak należy, iż czyny te należą do tzw. „uciążliwych”, zarówno ze względu na powszechność występowania, jak i fakt, iż dotykają w sposób bezpośredni obywateli. Właśnie z tego powodu wykroczenia winny być traktowane na równi z innymi czynnikami wpływającymi na poziom poczucia bezpieczeństwa. Należy tu podkreślić, iż w roku 2021 wykrywalność wykroczeń wynosi 71,83% i jest wyższa od do analogicznego okresu roku ubiegłego. Istotne jest podłoże popełnienia poważnych przestępstw, którym bardzo często okazuje się dokonanie w pierwszej kolejności wykroczenia czy drobnego przestępstwa i dlatego policjanci z Komisariatu Policji w Morągu priorytetowo traktują przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju przejawom łamania norm prawa. Dzięki ich determinacji i zaangażowaniu w 2021 r ilość popełnionych wykroczeń udało się zmniejszyć w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Odrębnym elementem w sposób bezpośredni wpływającym na poczucie bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W tym zakresie wpływ policjantów dysponujących określonymi siłami i środkami jest znacznie ograniczony. Warto podkreślić, iż do działań policjantów Komisariatu Policji w Morągu włączyły się również służby pozapolicyjne min. Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa.

(KP Morąg/UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!