Konkurs Literacki „Otwarte Drzwi…”

Morąski Dom Kultury ogłasza Konkurs Literacki Twórczości Dzieci i Młodzieży „Otwarte Drzwi…”.

Zadaniem konkursowym jest indywidualne napisanie prac literackich: poezji (3 utwory własne) lub prozy (do 5 stron wydruku komputerowego, formatu A4) o dowolnej tematyce. Uczestnik może się zgłosić do obydwu kategorii konkursowych.

Prace należy przesłać do 19.11.2019 r. na adres podany w regulaminie.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z Jurorami oraz wręczenie nagród odbędzie się 06.12.2019 r. o godzinie 16.00 w sali na poddaszu.

Regulamin oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania

REGULAMIN

Organizator: Morąski Dom Kultury

Cele konkursu:

wszechstronne rozwijanie zdolności pisarskich uczniów

rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich

poszukiwanie młodych adeptów twórczości literackiej

wymiana doświadczeń między uczestnikami

Kategorie wiekowe:

uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III)

uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)

uczniowie szkół podstawowych (klasy VII-VIII)

uczniowie szkół średnich

Kategorie konkursowe:

Zadaniem konkursowym jest indywidualne napisanie prac literackich: poezji (3 utwory własne)  lub prozy (do 5 stron wydruku komputerowego, format A4) o dowolnej tematyce. Uczestnik może się zgłosić do obydwu kategorii konkursowych.

Kryteria oceny:

Jury powołane przez Organizatora przy ocenie prac będzie brało pod uwagę: oryginalność ujęcia tematu, bogactwo języka, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, ogólny wyraz artystyczny i stylistyczny.

Warunki uczestnictwa:

Na konkurs mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim.

Utwory należy podpisać godłem (czyli wybranym słowem, pseudonimem artystycznym), które utajni dane osobowe). Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą zapis elektroniczny tekstów na płycie CD lub pendrive oraz załącznik do regulaminu.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych Morąskiego Domu Kultury oraz na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych  i popularyzatorskich.

Zgłoszenie utworu do konkursu jest także jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach.

Morąski Dom Kultury nie zwraca nadesłanych prac, stają się one własnością Organizatora.

Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia konkursu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.

Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

Terminy:

Prace należy przesłać do 19.11.2019 r. (liczy się data wysłania) na adres Organizatora:

Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z Jurorami oraz wręczenie nagród odbędzie się 06.12.2019 r. o godzinie 16.00 w sali na poddaszu.

Zasady nagradzania:

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni prace i zadecyduje o podziale nagród.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za zajęcie I,II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Szczegółowych informacji udziela:

Beata Cetkowska tel. 089 757 2640 wew. 21, kom. 795402057.

Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg.

(MDK Morąg)