AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Lutowa sesja Rady Miejskiej w Morągu

XIV sesja Rady Miejskiej w Morągu odbędzie się  07 lutego 2020r.o godz. 14.00 w sali konferencyjno -szkoleniowej Ratusza Miejskiego w Morągu–Plac Jana Pawła II 1.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad XIV sesji.

2.Ustalenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Morągu.

4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Miejskiej w Morągu.

6.Sprawozdanie Burmistrza Morąga z pracy w okresie międzysesyjnym.

7.Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej.

8.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Morąg za 2019r.

9.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego poniesionych w 2019r. w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Morąg.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2020–2031.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2020r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/126/19 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko –Mazurskiego w 2020 r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2020r.

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2020r.

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2020r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2020 r.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu.

19.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Morąg obszar miasta i tereny wiejskie.

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/378/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przejęcia przez Burmistrza Morąga niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Morąga.

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Morąg działek nr 284/2 i 284/2, płożonych w obr. Niebrzydowo Wlk.

22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 143/13położonej w obr. Nr 2 m. Morąg.

23.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością.

24.Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi z dnia 10.09.2019r.

25.Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi z dnia 12.10.2019r.

26.Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi z dnia 15.10.2019r.

27.Wnioski i informacje.

28.Zakończenie obrad

Porządek obrad (PDF, 125.9 KiB)

Zmiana WPF (PDF, 704.4 KiB)

Zmiana budżetu na 2020 r. (PDF, 2.2 MiB)

Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu (PDF, 2.8 MiB)

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Morąg obszar miasta i tereny wiejskie. (PDF, 13.5 MiB)

Mapy do studium (PDF, 16.2 MiB)

Gospodarka nieruchomościami (PDF, 1.6 MiB)

Pozostałe projekty uchwał (PDF, 3.1 MiB)

(red.)

error: Nie kopiuj!!!