AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Nabór na wolne stanowisko w morąskim urzędzie miejskim

Urząd Miejski w Morągu prowadzi nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. osobowych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

  1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
  2. Wymagania niezbędne:

Kandydatem może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

  2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  3) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

  4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  5) posiada wykształcenie na poziomie minimum licencjatu w specjalności: Zarządzanie zasobami ludzkimi lub Prawo pracy;

  6) preferowane doświadczenie pracy w administracji.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta ds. osobowych:

Sporządzanie wszystkich dokumentów dotyczących przyjęcia pracownika do pracy.

Prowadzenie teczek osobowych pracowników Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej oraz dyrektorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Morąskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Sporządzanie dokumentów dotyczących rozwiązania umowy o pracę.

Sporządzanie i przekazywanie niezbędnych dokumentów do Wydziału Finansowo- Budżetowego w celu wypłacenia nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów za urlopy, za pracę w godzinach nadliczbowych.

Wprowadzanie danych osobowych do programu „Kadry”.

Wypisywanie i wręczanie angaży, nagród, kar.

Bieżąca aktualizacja akt osobowych w zakresie badań lekarskich i szkoleń bhp.

 Prowadzenie bieżącej ewidencji wykorzystanych urlopów wypoczynkowych.

Sporządzanie wniosków o wypłacanie należności przysługujących z ZFŚS.

 Przy współpracy z Wydziałem Finansowo- Budżetowym sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia w UW w Morągu.

Przygotowywanie wniosków na prace interwencyjne, roboty publiczne, staże oraz ich realizacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem tych prac.

Wykonywanie czynności dotyczących wykorzystywania ZFŚS przez pracowników oraz emerytów i rencistów Urzędu Miejskiego w Morągu.

 Przygotowywanie niezbędnych zestawień do wypłaty rocznej nagrody pieniężnej.

Prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją i przepływem osób wykonujących kary pozbawienia wolności w zamian za wykonanie pracy społecznie użytecznej- współpraca z Sądem, Kuratorem Zawodowym, komitetami osiedlowymi, sołtysami, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Morągu Sp. z o. o. oraz innymi zakładami pracy, w których wykonywane są powyższe prace.

Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych i rocznych deklaracji PFRON oraz kontrola nad bieżącymi wpłatami.

Wykonywanie czynności mających na celu wysyłanie pracowników na szkolenia- prowadzenie ewidencji szkoleń.

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakupu paliwa do samochodów służbowych oraz miesięczne rozliczanie zużytego paliwa.

Prowadzenie spraw dotyczących współdziałania z innymi jednostkami na terenie Gminy Morąg.

Na podstawie dokumentów zgromadzonych w archiwum zakładowym wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu.

Kompletowanie i wysyłanie do ZUS dokumentów pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę.

Prowadzenie rejestru przepracowanych godzin nadliczbowych.

Kontrola i rozliczanie wyjść prywatnych pracowników w godzinach pracy.

Sporządzanie listy obecności w pracy i bieżące uzupełnianie wszystkich nieobecności.

Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników urzędu.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 2023-07-07 15:00:00

Więcej szczegółów:  https://bip.morag.pl/wakaty/111/65/Referent_ds__osobowych_w_Wydziale_Organizacyjnym_i_Spraw_Obywatelskich/?fbclid=IwAR05-fnXtM3XsUNQv2QIH5z6hGCgC4toGI1ZqOMoCJmUJJRtdiJjlTGylyc

(UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!