Nabór wniosków start up inkubator dla przedsiębiorców

Trwa nabór wniosków w ramach projektu „Warmińsko-Mazurski START UP INKUBATOR”. Projekt jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2019 r. 

W maju 2019 r. cztery wiodące instytucje otoczenia biznesu regionu warmińsko-mazurskiego rozpoczęły wspólną realizację projektu nt.: „Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR”. Projekt powstał z myślą o rozwoju młodych przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur.

Celem projektu jest zmniejszenie ilości niepowodzeń i objęcie kompleksowym wsparciem młodych przedsiębiorców, dostarczając im wiedzę oraz narzędzia do skutecznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Usługi dla przedsiębiorców w ramach projektu zostały tak skomponowane, aby wesprzeć proces od pomysłu przez badanie potrzeb potencjalnych klientów po opracowanie modelu biznesowego oraz zaprojektowanie prototypu.

Inkubacja koordynowana przez PNT w Ełku przewidziana jest dla 8 MŚP i będzie trwać w okresie 09.2019 r. do 07.2020 r. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem strony internetowej: https://opnt.olsztyn.pl/wmstartup-inkubator/zloz-wniosek-online/

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez 4 ośrodki zajmujące się na co dzień wsparciem biznesu:
– Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny – Lider projektu

Partnerzy:
– Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
– Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu
– Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie poprzez Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie
Wartość dofinansowania – 3 344 660, 44 PLN

Projekt „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(wwim)