Warmia i Mazury

Nowy regulamin dotacji celowych konserwatora zabytków na rok 2022

Wszystkim zainteresowanym ubieganiem się o przyznanie dotacji celowych na rok 2022 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków przypomina, że zmianie uległy terminy składania wniosków.

Nowe terminy:

– do dnia 30 listopada 2021 roku, w przypadku prac, które mają być przeprowadzone w 2022 roku – I nabór.

– od 1 do 30 czerwca 2022 roku, w sprawie refundacji prac wykonanych w latach 2019-2021 – II nabór.

Zaktualizowane zostały również zapisy regulaminu i doprecyzowano wymogi dot. treści wniosków, w tym formy i zawartości kosztorysów ofertowych.

Odnośnie terminów:

Jeżeli termin złożenia wniosku upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uznaje się najbliższy następny dzień powszedni.

W-M WKZ zastrzega odwołanie II naboru wniosków w przypadku wyczerpania lub istotnego obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru.

Wniosek może być złożony z pominięciem terminu określonego w ust. 1, jeżeli prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Szczegóły dostępne są pod poniższym adresem: https://www.bip.wuoz.olsztyn.pl/1207-menu/dotacje-i-dofinansowania/dotacje-celowe-na-rok-2022.html?fbclid=IwAR0Fyfo2c4zlgEYqLwKLXBXh5Cz2TeBjdHfbsN-CkkFnOIlp78o3bogwGyE

(W-MWKZ)

 

error: Nie kopiuj!!!