Warmia i Mazury

Ochrona i rozwój owadów zapylających – dotacje

Do 24 marca 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia do otwartego konkursu ofert w zakresie tworzenia warunków ochrony i rozwoju owadów zapylających w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich województwa.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty można składać w następujących działaniach:
1. działania edukacyjne w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających z możliwością zastosowania tradycyjnych form gospodarowania na obszarach wiejskich, m.in. poprzez prowadzenie spotkań i szkoleń związanych z edukacją ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi w zakresie wymiany doświadczeń, podnoszenia świadomości i działania na rzecz dobrostanu owadów zapylających oraz dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę poprzez m.in. nasadzenia roślin miododajnych, w tym rośliny stanowiących bogactwo genetyczne regionu zapylanych przez pszczoły oraz oddziaływania zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Warmii, Mazur i Powiśla.

Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczona na realizację wymienionych zadań to 200 tys. zł

Szczegółowe warunki oraz zasady przyznawania dotacji w ramach ww. działań określone zostały w ogłoszeni konkursowym znajdującym się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na stronie: https://bip.warmia.mazury.pl zakładka: „Organizacje Pozarządowe” – „Ogłoszenia konkursów ofert”. Generator ofert dostępny na stronie: witkac.pl. Bezpośredni link do ogłoszenia: https://bip.warmia.mazury.pl/2555/ogloszenie-otwartego-konkursu-oferty-na-realizacje-w-roku-2023-zadania-publicznego-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-zakresie-zadania-tworzenie-warunkow-ochrony-i-rozwoju-owadow-zapylajacych-w-spolecznosciach-lokalnych-na-obszarach-wiejskich-wojewodztwa.html

Organizatorem otwartego konkursu jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 marca 2023 roku (do godz. 15.30).

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
•    Dariusz Sargalski – tel. (89) 521 92 78
•    Tomasz Balicki – tel. (89) 521 92 42
– ogłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do uchwały nr 8/78/23/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 21.02. 2023 roku
– ogłoszenie stanowiące załącznik nr 2 do uchwały nr 8/78/23/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 21.02. 2023 roku

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!