Warmia i Mazury

Od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie próg dochodu do stypendium socjalnego dla studentów

Próg dochodu uprawniający studenta do otrzymania stypendium socjalnego ustala rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim. W 2022 r. próg ten wynosił maksymalnie 1051,7 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta. Od 1 stycznia 2023 r. rektorzy uczelni mogą podwyższyć próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta. 

Podwyższenie progu dochodu będzie możliwe na podstawie art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754), który wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r. Dzięki tej zmianie więcej studentów będzie miało szansę na otrzymanie stypendium socjalnego.
Decyzję o podwyższeniu progu dochodu podejmuje rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim.

Stypendium socjalne przyznane studentowi na rok akademicki 2022/2023 na podstawie podwyższonego progu dochodu może być wypłacane od 1 stycznia 2023 r. Szczegółowe kwestie dotyczące organizacji procesu przyznawania stypendiów socjalnych na podstawie zmienionego progu dochodu, w tym składania przez studentów wniosków, pozostają w kompetencji uczelni.

Zmiana dotyczy także przyznawania stypendiów socjalnych doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów określa regulamin przyznawania świadczeń ustalony przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim.

(Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!