AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Oferta pracy w Urzędzie Miejskim w Morągu

Urząd Miejski w Morągu poszukuje kandydata/ kandydatkę na referenta ds. osobowych w Wydziale Oświaty i Kultury.

Miejsce pracy: Morąg

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty i Kultury

Data udostępnienia: 2022-01-04

Ogłoszono dnia: 2022-01-04

Termin składania dokumentów: 2022-01-20 15:00:00

  1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
  2. Wymagania niezbędne:

posiada obywatelstwo polskie,

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

posiada wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,

posiada praktyczną znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

posiada umiejętność obsługi pakietu MS Office i programu kadrowego,

posiada umiejętność komunikacji i współpracy z pracownikami,

posiada doświadczenie zawodowe – przynajmniej odbyty staż na stanowisku związanym z kadrami,

posiada umiejętność samodzielnego organizowania pracy, w tym terminowość i systematyczność.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Referenta ds. osobowych dotyczy obsługi szkół, przedszkoli i żłobka i obejmuje między innymi:

1) prowadzenie wszystkich spraw związanych z obsługą kadrową pracownikówpedagogicznych i pracowników niepedagogicznych, a w szczególności:

zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników,

sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy,

przygotowywanie decyzji o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia, macierzyńskiego, wychowawczego,

ustalanie dodatku za wysługę lat,

ustalanie terminów wypłat nagród jubileuszowych,

ustalanie zmian w wynagrodzeniach pracowników oraz informowanie o tym pracowników Wydziału prowadzących sprawy związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,

prowadzenie dokumentacji związanej z przeniesieniem nauczycieli do innych szkół i przedszkoli,

obsługa programu kadrowo-płacowego, wprowadzanie i aktualizowanie bazy danych,

prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

kontrolowanie urlopów wypoczynkowych i obliczanie jego wymiaru,

nadzór nad wykonywaniem wymaganych badań lekarskich przez pracowników oraz terminami szkoleń bhp.

2) Udzielanie pomocy przy składaniu wniosków emerytalnych i rentowych oraz wniosków o ustalenie kapitału początkowego.

3) Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

4) Sporządzanie sprawozdań o stanie zatrudnienia.

5) Wykonywanie potrzebnych wydruków, zestawień.

6) Weryfikacja list osób uprawnionych do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej.

7) Przygotowywanie wniosków do urzędu pracy o utworzenie prac interwencyjnych, staży.

8) Przygotowywanie informacji do różnych instytucji między innymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Głównego Urzędu Statystycznego.

9) Przygotowywanie dokumentów dotyczących powierzenia stanowisk kierowniczych w oświatowych jednostkach organizacyjnych i odwoływania z tych stanowisk.

10) Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

11) Bieżące archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.

12) Zamieszczanie i aktualizowanie w BIP informacji z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział.

13) Codzienne odbieranie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie dziennika korespondencji

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg

  1. Wymagane dokumenty:

1) curriculum vitae,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i doświadczenie (np. staż pracy),

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o następującej treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. poz. 1000 ze zm.).

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,

  1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
  2. Termin:

2022-01-20 15:00:00

  1. Sposób:

Oferty należy składać w podwójnych kopertach ( zewnętrzna z adresem, wewnętrzna z napisem „ Nabór – Referent ds.  osobowych”) do dnia 20.01.2022r. do godz.15,00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg ( liczy się data wpływu do Urzędu).

(UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!