Warmia i Mazury

Organizacje badawcze z Warmii i Mazur na start

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zatwierdził „Procedurę opiniowania przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej do wsparcia w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”.

Informujemy zatem organizacje badawcze o możliwości aplikowania o środki na realizację projektu z zakresu publicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz zapraszamy do składania wniosków o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej do realizacji w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

W ramach FEWiM 2021-2027 zaplanowano m.in. wsparcie publicznej infrastruktury przeznaczonej do realizacji agendy badawczej, której zakres będzie zgodny z inteligentną specjalizacją województwa warmińsko-mazurskiego.

  1. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Dofinansowanie inwestycji w publiczną infrastrukturę badawczą zaplanowano w programie regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach Celu Polityki 1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej, w Celu szczegółowym (i) pn. Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, w Priorytecie 1. Gospodarka.

Program regionalny na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur dostępny pod adresem: https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/s/2/poznaj-zalozenia-programu 

  1. JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ?

W myśl art. 8 ust. 2 Kontraktu Programowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (KP) zawartego pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim, a ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej i określającego kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (dalej FEWiM), organizacje badawcze mogą ubiegać się o wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej, o ile zostały one wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z udziałem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie będzie:
•    wykorzystanie infrastruktury do realizacji agendy badawczej, której zakres jest zgodny z regionalną inteligentną specjalizacją;
•    pozytywne zaopiniowanie projektu przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego ds. nauki na warunkach i w trybie określonym w Kontrakcie Programowym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  1. JAK WYGLĄDA PROCES OPINIOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ?

Zgodnie z procedurą:
•    opiniowanie propozycji projektów pod kątem zgodności z wymogami określonymi dla  programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur przez stronę samorządową oraz
•    ocena pozytywnie zaopiniowanych na poziomie regionalnym propozycji projektów przez stronę rządową w trybie określonym w KP.

Samorząd województwa dokona formalnej oraz merytorycznej oceny wniosku pod kątem:
– wpływu przedsięwzięcia na rozwój IS regionu,
– zakresu i szczegółowości opisanej we wniosku agendy badawczej,
– komplementarności infrastruktury z istniejącymi zasobami badawczo-rozwojowymi oraz
– jej zastosowania gospodarczego.

Ocenione wnioski w formie listy zidentyfikowanych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej dla województwa warmińsko-mazurskiego podlegać będą opinii strony rządowej pod kątem zasadności ich realizacji oraz zgodności z umową partnerstwa.

  1. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

Organizacje badawcze składają wnioski o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej do realizacji w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do procedury – link do wniosku) opracowane w języku polskim, wydrukowane i podpisane przez uprawnione podmioty

  1. KIEDY?

W terminie od 28 grudnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku (do godziny 15:00).

  1. GDZIE?

Na adres  Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn (II piętro). W przypadku przesłania pocztą decydująca jest data stempla pocztowego.

Po upływie tego terminu Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 nie gwarantuje uwzględnienia wniosku w procesie identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej i tym samym poddania go ocenie i opiniowania przez wyznaczone gremia.

  1. KONTAKT

Informacji  udziela: Biuro Programowania Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tel: 89 521 93 15; e-mail: bpr2@warmia.mazury.pl
Więcej szczegółów w dokumencie:
Procedura opiniowania przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej do wsparcia w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!