AktualnościHALO MORĄGKULTURA I SZTUKAWieści z ratusza

„Otwarte drzwi”- literacki konkurs dzieci i młodzieży

Morąski Dom Kultury ogłasza XI KONKURS LITERACKI TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY OTWARTE DRZWI”.

Cele konkursu:

wszechstronne rozwijanie zdolności pisarskich uczniów

rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich

poszukiwanie młodych adeptów twórczości literackiej

wymiana doświadczeń między uczestnikami

Kategorie wiekowe:

uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III)

uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)

uczniowie szkół podstawowych (klasy VII-VIII)

uczniowie szkół średnich

Kategorie konkursowe:

Zadaniem konkursowym jest indywidualne napisanie prac literackich: poezji (3 utwory własne) lub prozy
(do 5 stron wydruku komputerowego, format A4, czcionka Times New Roman 12) o dowolnej tematyce. Uczestnik może się zgłosić do obydwu kategorii konkursowych.

Kryteria oceny:

Jury powołane przez Organizatora przy ocenie prac będzie brało pod uwagę:

oryginalność ujęcia tematu

bogactwo języka

poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną

ogólny wyraz artystyczny i stylistyczny

Terminy:

Termin dostarczenia prac: 22.11.2021 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 03.12.2021 r. , godzina 16:00, sala na poddaszu MDK

Warunki uczestnictwa:

Prace konkursowe, kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg.

W konkursie wezmą udział prace napisane w języku polskim.

Utwory należy podpisać godłem (czyli wybranym słowem, pseudonimem, które utajni dane osobowe). Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą zapis elektroniczny tekstów na płycie CD lub pendrive, formularz zgłoszeniowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany
i nienagradzany na innych konkursach.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością Organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Morąskiego Domu Kultury oraz na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.

Zgłoszenie utworu do konkursu jest także jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany
i nienagradzany w innych konkursach. Morąski Dom Kultury nie zwraca nadesłanych prac, stają się one własnością Organizatora. Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą
w celu organizacji i prowadzenia konkursu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.

Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

Zasady nagradzania:

Oceny nadesłanych prac dokona Jury wybrane przez Organizatora.

Komisja konkursowa oceni prace i zadecyduje o podziale nagród.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za zajęcie I,II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Liczba przyznanych nagród jest zależna od jakości artystycznej i merytorycznej nadesłanych prac.

 Więcej informacji na temat konkursu: http://mdk.morag.pl/index.php/6912-konkurs-literacki-otwarte-drzwi-3

(red./MDK)

error: Nie kopiuj!!!