Warmia i Mazury

Priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku

Znamy już priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2022 roku ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
  7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

(PUP Ostróda)

 

error: Nie kopiuj!!!