Warmia i Mazury

Rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacja

Zarząd województwa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Warmińsko-Mazurskiego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023-2025”.

Konsultacje społeczne przeprowadzane będą do 7 czerwca 2023 roku w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji dotyczących treści projektu „Warmińsko-Mazurskiego Planu

Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023-2025”.

Cele Warmińsko-Mazurskiego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023-2025:
– określenie kierunków rozwoju usług społecznych, usług zdrowotnych oraz deinstytucjonalizacji na poziomie regionalnym,
– powiązanie dostępnych źródeł finansowania, w szczególności funduszy europejskich, a także innych źródeł finansowych (rządowych, samorządowych) z regionalnymi celami i działaniami w obszarze usług społecznych i deinstytucjonalizacji,
– skoordynowanie działań podejmowanych przez różne departamenty/jednostki organizacyjne samorządu województwa przy uwzględnieniu potencjału i zasobów
sektora obywatelskiego i partnerów społecznych

Opinie, uwagi i propozycje należy zgłaszać na piśmie lub drogą mailową na formularzu konsultacji.

Więcej informacji wraz z projektem Planu oraz formularzem konsultacyjnym dostępnych jest pod adresem internetowym:
https://bip.warmia.mazury.pl/2694/konsultacje-spoleczne-projektu-warminsko-mazurskiego-planu-rozwoju-uslug-spolecznych-i-deinstytucjonalizacji-na-lata-2023-2025.html

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!