Warmia i Mazury

Samorząd województwa wybrany do projektu Gov_LAB

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki naboru w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż „gov_LAB”.

Celem programu jest dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców.

W trakcie naboru, złożonych zostało 16 wniosków. Jednym z 6 wybranych samorządów jest województwo warmińsko-mazurskie z projektem pt. „Wsparcie udziału przedsiębiorców (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego w międzynarodowych łańcuchach wartości”.

Postępujące gwałtowne zmiany w gospodarce światowej, spowodowane głównie rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych i ułatwieniem kontaktów międzynarodowych skutkują zwiększeniem dostępu do globalnych rynków. Stawia to przed regionalnymi podmiotami gospodarczymi nie tylko nowe możliwości ale również wyzwania. Stąd w perspektywie finansowej UE  na lata 2021-2027 nacisk położony zostanie nie tylko na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji ale szczególnie na ich umiędzynarodowienie.

Celem projektu będzie opracowanie efektywnego narzędzia wsparcia udziału przedsiębiorców (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego w międzynarodowych łańcuchach wartości. Narzędzie zostanie opracowane z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców i możliwości finansowania w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE.

Wypracowane narzędzia będą stanowić jeden z  instrumentów realizacji polityki spójności w ramach RPO województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027. Jednocześnie wiedza i inspiracje zdobyte w ramach projektu będą mogły zostać wykorzystane w realizacji zadań związanych z polityką gospodarczą wynikających z kompetencji samorządu województwa warmińsko-mazurskiego a nabyta wiedza posłuży przygotowaniu kolejnych narzędzi ułatwiających firmom z regionu podnoszenie ich konkurencyjności.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!