Warmia i Mazury

Sanepid kontroluje obiekty małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Place zabaw, siłownie w plenerze, skateparki, parki do street workoutu i parkouru, parki linowe, piaskownice, terenowe ścieżki zdrowia – to miejsca wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Ciekawa i kreatywna zabawa ruchowa na świeżym powietrzu powinna być bezpieczna, a sprzęty wykorzystywane do zabawy lub rekreacji ruchowej nie powinny stwarzać zagrożenia dla ich użytkowników. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa warmińsko-mazurskiego nadzorują obiekty małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej funkcjonujące na terenie obiektów opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobków, klubów dziecięcych), placówek oświatowych (m.in. przedszkoli, szkół) i opiekuńczo-wychowawczych.

Podczas kontroli oceniany jest stan sanitarny i techniczny urządzeń oraz terenu, a w szczególności:

stan nawierzchni obiektu,

posiadanie przez zarządcę obiektu atestów/ certyfikatów na wyposażenie,

właściwa lokalizacja nowo powstających placów zabaw i piaskownic,

zabezpieczenie terenu przed dostępem psów, kotów i innych zwierząt,

częstotliwość wymiany piasku w piaskownicach (zalecana przed sezonem letnim oraz dwa razy w jego trakcie),

przytwierdzenie urządzeń na stałe do podłoża,

stan techniczny urządzeń,

stosowanie właściwych oznaczeń na urządzeniach oraz umieszczenie w miejscach przeznaczonych do zabaw i rekreacji regulaminów określających zasady bezpiecznego korzystania z obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej,

czystość i porządek w obiekcie małej infrastruktury,

przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i papierosów elektronicznych oraz oznakowanie terenu obiektu znakiem zakazu palenia.

W 2022 roku w województwie warmińsko-mazurskim na terenie obiektów przeznaczonych do opieki nad dziećmi do lat 3, placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, rekreacyjnych całkowicie przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży odnotowano funkcjonowanie 806 obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (głównie placów zabaw i siłowni plenerowych na posesjach przedszkoli i szkół).

Skontrolowano 522 czyli ok. 65% wszystkich funkcjonujących; spośród nich 333 obiekty wyposażone są w piaskownice (prawie 65% spośród skontrolowanych).  We wszystkich sprawdzanych podmiotach urządzenia i wyposażenie były przymocowane na stałe do podłoża, a na ich terenie zapewniono czystość i porządek (nie nałożono żadnego mandatu za niewłaściwy stan sanitarny).

W 15 ocenianych miejscach zdemontowano lub skutecznie zabezpieczono przed używaniem uszkodzone urządzenia, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu użytkowników. Na terenie 1 obiektu stwierdzono nierówną nawierzchnię, a w 4 innych niewłaściwy stan techniczny (urządzenia niekompletne, elementy urządzeń nadmiernie zużyte lub uszkodzone). W celu uzyskania poprawy stanu technicznego i  usunięcia nieprawidłowości wszczęto 4 postępowania administracyjne.

Spośród 333 skontrolowanych placów zabaw z działającymi piaskownicami odnotowano, że 21 z nich nie było odpowiednio zabezpieczonych przed odchodami zwierzęcymi (brak ogrodzenia lub zakrywania piaskownic w porach, gdy nie były one użytkowane), a w 5 obiektach nie był wymieniony piasek (0,96% sprawdzanych piaskownic). Brak wymiany piasku dotyczył obiektów, które były kontrolowane
w kwietniu i jeszcze nie rozpoczęto ich użytkowania w 2022 r.

Właściciele lub zarządcy placów zabaw z piaskownicami mają świadomość, że systematyczna wymiana piasku – przy jednoczesnym stosowaniu fizycznych barier chroniących przed dostępem zwierząt i ich odchodami – jest najskuteczniejszą metodą utrzymywania piasku w czystości i ochroną młodych użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z jego zanieczyszczenia.

Ponadto w 32 obiektach małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stwierdzono, że urządzenia stanowiące ich wyposażenie nie posiadają stosownych atestów/ certyfikatów.

W nadzorowanych podmiotach w 2022 roku powstało 18 nowych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej służącej dzieciom i młodzieży.

(Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!