Warmia i Mazury

Tworzenie warunków ochrony i rozwoju owadów

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w zakresie tworzenia warunków ochrony i rozwoju owadów zapylających w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich województwa.

Konkurs był skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczona na realizację zadań wynosiła 200 tys. zł.

Na realizację działania edukacyjnego w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających z możliwością zastosowania tradycyjnych form gospodarowania na obszarach wiejskich, m.in. poprzez prowadzenie spotkań i szkoleń związanych z edukacją ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych, wpłynęło osiem ofert na łączną kwotę 77 091,50 zł.

Ze względu na niewystarczający budżet w tym działaniu podpisano umowy na dofinansowanie dwóch najwyżej punktowanych ofert we wnioskowanej przez oferentów wysokości – WIĘCEJ INFORMACJI

 Na realizację działania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi w zakresie wymiany doświadczeń, podnoszenia świadomości i działania na rzecz dobrostanu owadów zapylających oraz dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę poprzez m.in. nasadzenia roślin miododajnych, w tym rośliny stanowiących bogactwo genetyczne regionu zapylanych przez pszczoły oraz oddziaływania zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Warmii, Mazur i Powiśla, wpłynęły trzy oferty na łączną kwotę 94 231,20 zł.

Podpisano umowy na dofinansowanie dwóch ofert we wnioskowanej przez oferentów wysokości – WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!