Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych

Bezpłatne spotkanie adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się oraz Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe odbędzie się 17 września 2019 roku w Olsztynie.

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną główne założenia konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-002/19, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujący typ projektu: Realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób i zaburzeń psychicznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne (nabór wniosków: 26.08.2019 – 23.09.2019 r.) oraz założenia konkurs nr RPWM.11.02.01 – IZ.00-28-002/19, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujący typ projektu: Opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie komplementarnym do interwencji krajowej (nabór wniosków : 27.09.2019 r. – 21.10.2019 r.).

Oba konkursy skierowane są do: podmiotów leczniczych; jednostek samorządu terytorialnego, ich zwiazków i stowarzyszeń; jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego; organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych oraz podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.
Spotkanie odbędzie 17 września 2019 r. (w godz.10.00-13.00), Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie sala 201 (II piętro) – ul. Głowackiego 17, wejście od Teatru Lalek. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2019.

Organizatorami wydarzenia są Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

(wwim)