AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Urząd Miejski w Morągu poszukuje referenta ds. finansowych

Burmistrz Morąga poszukuje do pracy na stanowisko referenta ds. finansowych w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Morągu.

  1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
  2. Wymagania niezbędne:

Kandydatem może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  3) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

  4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  5) posiada wykształcenie na poziomie minimum licencjatu w specjalności rachunkowość, finanse;

  6) posiada znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji środków trwałych;

  7) posiada umiejętność obsługi pakietu MS Office;

  8) posiada umiejętność komunikacji i współpracy z pracownikami;

  9) posiada umiejętność samodzielnego organizowania pracy, w tym terminowość, systematyczność.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta ds. finansowych dotyczy obsługi 7 szkół, 3 przedszkoli i żłobka i obejmuje m. in.:

1) codzienne dekretowanie dokumentów finansowych wszystkich obsługiwanych jednostek zgodnie z obowiązującym planem kont;

2) prowadzenie ewidencji środków trwałych według klasyfikacji środków trwałych z podziałem na obsługiwane jednostki oraz nadzór nad prawidłowością sporządzania protokołów likwidacji wyposażenia zniszczonego w jednostkach;

3) rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzonych w obsługiwanych jednostkach;

4) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej o stanie środków trwałych;

5) prowadzenie spraw związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT dla jednostek.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Miejski w Morągu

  1. 11 Listopada 9

14- 300 Morąg

Proponowany termin zatrudnienia kandydata – 15 wrzesień 2023 r.

  1. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

  1. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) Curriculum Vitae;

2) list motywacyjny;

3) kwestionariusz osobowy;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i doświadczenie (np. świadectwa pracy),

6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 z dnia 2019.09.19).

Po zakończeniu procedury naboru, wybrany kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

  1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
  2. Termin:

2023-05-30 15:00:00

  1. Sposób:

Oferty należy składać w podwójnych kopertach: (zewnętrzna z adresem Urzędu Miejskiego w Morągu, wewnętrzna z napisem: „Nabór- Referent ds. finansowych w Wydziale Oświaty i Kultury”) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu (II piętro, pokój 30) przy ul. 11 Listopada 9 w Morągu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Morągu  ul. 11 Listopada 9, 14- 300 Morąg do dnia 30.05.2023 r. do godz. 15:00.

(UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!