AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

W Morągu mają powstać mieszkania chronione m.in. dla osób niepełnosprawnych

Rada Miejska w Morągu, 29 grudnia 2022 roku, podczas sesji podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 15/16, 15/20 i 15/23 położonych w obr. Nr 1 m. Morąg, na której TPD w Morągu planuje wybudować mieszkania chronione m.in. dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

W uchwale Rady Miejskiej w Morągu czytamy:

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 1 m. Morąg jako działki numer 15/16 o pow. 29 m2, 15/20 o pow. 249 m2 i 15/23 o pow. 2407 m2, opisanej w księdze wieczystej Nr EL20/00012961/1, prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej wymienionej w § 1 niniejszej uchwały ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli będzie sprzedawana na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu z przeznaczeniem na cele działalności opiekuńczej i wychowawczej, nie związane z działalnością zarobkową”.

– W dniu 27.07.2022 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu wystąpiło z wnioskiem o wsparcie w postaci przekazania lub sprzedaży na preferencyjnych warunkach działki, na której powstałyby mieszkania chronione m.in. dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Towarzystwa po analizie zasobu Gminy Morąg proponuję przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 1 m. Morąg jako działki numer 15/16, 15/20 i 15/23 o łącznej pow. 2685 m2 – informuje Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru m. Morąg, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27 sierpnia 2021 r. nieruchomość ta położona jest w części na terenie oznaczonym symbolem „3MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w części na terenie znaczonym „KPK” — tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych.

– Na wskazanym terenie dopuszcza się m.in. realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych i szeregowych, obiektów usługowych, obiektów mieszkalno-usługowych, budynków gospodarczych, w tym garaży i sieci infrastruktury technicznej. Grunt ten spełnia wymagania niezbędne dla planowanej inwestycji. Jednocześnie, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, burmistrz za zgodą rady może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego. W ramach współpracy z TPD w Morągu, które w swej działalności realizuje również zadanie własne gminy, zaproponowałem udzielenie bonifikaty w wysokości 99% – wyjaśnia Tadeusz Sobierajski.

Radna Celina Winnicka apelowała, aby przekazać działki TPD nieodpłatnie. Burmistrz Morąga wyjaśnił że z TPD uzgodniono wielkość bonifikaty. Ostatecznie radni jednogłośnie zdecydowali, że działki zostaną sprzedane z 99% bonifikatą.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!