Warmia i Mazury

Warmińsko-Mazurskie Forum Terytorialne

Zarząd województwa powołał Warmińsko-Mazurskie Forum Terytorialne, które działa na rzecz rozwoju regionu.

Warmińsko-Mazurskie Forum Terytorialne jest przestrzenią do dyskusji na temat kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, z uwzględnieniem jego wymiaru terytorialnego.

Forum skupia przedstawicieli różnych środowisk, uczestniczących w działaniach na rzecz rozwoju regionu, co umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń, a także zapewnia przepływ wiedzy i warunków dla dyskusji strategicznej z zakresu programowania i realizacji polityki regionalnej województwa warmińsko-mazurskiego.

Działalność Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego jest jednym z kluczowych elementów systemu monitoringu Strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.

Prezydium:
1.    przewodniczący – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
2.    wiceprzewodniczący – rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
3.    wiceprzewodniczący – dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie
Pozostali członkowie:

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego
4.    przedstawiciel zarządu województwa warmińsko-mazurskiego
Instytucje naukowe, badawcze i rozwojowe
5.    przedstawiciel Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
6.    przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
7.    przedstawiciel Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
8.    przedstawiciel Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
9.    przedstawiciel Olsztyńskiego Forum Nauki
Jednostki Samorządu Terytorialnego
10.    przedstawiciel Klubu Radnych Koalicja Obywatelska
11.    przedstawiciel Klubu Radnych PiS
12.    przedstawiciel Klubu Radnych PSL
13.    przedstawiciel Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa
14.    przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
15.    przedstawiciel Związku Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Partnerzy społeczni i gospodarczy
16.    przedstawiciel Olsztyńskiej Loży Business Center Club
17.    przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu
18.    przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych
19.    przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie
20.    przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
21.    przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
22.    przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Olsztynie
23.    przedstawiciel Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
24.    przedstawiciel Elbląskiego Parku Technologicznego
25.    przedstawiciel Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku
Organizacje pozarządowe
26.    przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Administracja rządowa w województwie
27.    przedstawiciel wojewody warmińsko-mazurskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jednostki podległe
28.    przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej
29.    przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie
30.    przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

W ramach Forum będą organizowane różnego rodzaju wydarzenia (m.in. konferencje) ze szczególnym udziałem członków, obserwatorów i ekspertów.

I posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego odbyło się 18 czerwca 2021 roku w formie online.
Przewodniczący Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego w przemówieniu inauguracyjnym uroczyście przywitał wszystkich członków i wyjaśnił rolę, jaką będzie ono pełniło w pracy nad rozwojem społeczno-gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego.
Swoją obecnością posiedzenie zaszczycił prof. dr hab. Jacek Zaucha z Uniwersytetu Gdańskiego wygłaszając wykład pt. „Kapitał terytorialny w pandemii COVID-19 – implikacje dla przestrzennego wymiaru rozwoju społeczno-gospodarczego”.
W kolejnej części spotkania Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego omówiła założenia Strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”, a Emil Walendzik – zastępca dyrektora Departamentu
Polityki Regionalnej zasady Systemu Monitorowania Strategii.
Najważniejszym punktem porządku obrad była dyskusja nad projektem Raportu okresowego nr XVIII z realizacji Strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” w 2020 roku, który zaprezentował Emil Walendzik.
W ramach dyskusji poruszano takie tematy jak: dostęp do Internetu szerokopasmowego, problem bezrobocia, powiększanie się szarej strefy, emigracja młodych ludzi z województwa i wiele innych aspektów z obszaru rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!