Warmia i Mazury

Zielona Tarcza: Wojewódzkie Fundusze wspierają przedsiębiorców w czasie epidemii

WFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu, reagując na pandemię koronawirusa, przygotowały ofertę preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej. Wojewódzkie Fundusze mają w dyspozycji na ten cel ponad 300 milionów złotych. To część rządowego programu Tarczy Antykryzysowej, który ma pomóc przedsiębiorcom, korzystającym z oferty Funduszy.

– Pandemia COVID-19 wywiera istotny negatywny wpływ na całą gospodarkę i poszczególne jej branże. Dlatego poszukujemy rozwiązań, które umożliwią przedsiębiorcom kontynuowanie realizacji proekologicznych inwestycji. Jestem przekonany, że zaproponowana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oferta preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej, pozwoli wielu firmom przetrwać ten trudny czas i utrzymać miejsca pracy – mówi minister klimatu Michał Kurtyka.

Zachowanie płynności finansowej, a co za tym idzie utrzymanie miejsc pracy jest szczególnie istotne podczas kryzysu spowodowanego przez epidemię COViD-19. To jedna z najważniejszych kwestii, która ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Brak możliwości regulowania bieżących zobowiązań finansowych może nieść ze sobą zagrożenie niewypłacalności, a co za tym idzie bankructwa firmy. Przedsiębiorcy to ważna grupa Beneficjentów, korzystających ze wsparcia finansowego wszystkich 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W całym kraju realizowanych jest wiele inwestycji dotyczących m.in. Odnawialnych Źródeł Energii, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych czy też związanych z gospodarką odpadami. To potężny rynek zielonych miejsc pracy, z którego korzystają także podwykonawcy, którzy często są niewielkimi firmami miejscowymi, zatrudniający mieszkańców danego regionu. W sytuacji kryzysowej Fundusze oferują pomoc firmom, które złożyły wnioski o dofinansowanie na realizację inwestycji, oferując im m.in. możliwość udzielania dodatkowych pożyczek na zachowanie płynności finansowej. W dyspozycji Funduszy na ten cel jest ponad 300 mln zł.

Zielona Tarcza – wsparcie WFOŚiGW dla przedsiębiorców w czasie epidemii
>300 mln zł – pula środków w dyspozycji 16 WFOŚiGW na pożyczki na zachowanie płynności finansowej
WFOŚiGW w Olsztynie: 5 mln zł – pula środków dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego zarezerwowana przez Fundusz.

Warunki udzielania pożyczek:
Rodzaj i wysokość oprocentowania pożyczki Maksymalny okres spłaty pożyczki (w miesiącach) Maksymalny okres karencji (w miesiącach) Wymagane zabezpieczenia
Oprocentowanie stałe w skali roku wynosi 1,50 WIBOR 12M ustalonego na poziomie średniej wartości za rok poprzedzający, jednak nie mniej niż 2%;

z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej

24 m-ce bez karencji Formy zabezpieczenia pożyczek na zachowanie płynności finansowej będą ustalane indywidualnie w drodze negocjacji pomiędzy Funduszem a Pożyczkobiorcą. Zabezpieczenia zgodne z obowiązującym w WF  katalogiem.

Warunki udzielania takich pożyczek różnią się w poszczególnych Funduszach, jednak dla potencjalnego pożyczkobiorcy są niezwykle atrakcyjne, ponieważ cechuje je preferencyjne oprocentowanie, brak opłat dodatkowych oraz elastyczne podejście do zabezpieczeń. Oprocentowanie pożyczek w WFOŚiGW rozpoczyna się już od 1,5 procenta. Wymagane zabezpieczenia udzielanego wsparcia są najczęściej ustalane w toku indywidualnych negocjacji pomiędzy danym Funduszem, a pożyczkobiorcą, tak, aby udzielana pożyczka stanowiła realną pomoc w trudnym dla firmy czasie. Wsparcie na zachowanie płynności finansowej może maksymalnie sięgać nawet 100 proc. kosztów całkowitych realizowanej proekologicznej inwestycji. –By ułatwić funkcjonowanie Beneficjentom, którzy realizują inwestycje proekologiczne, WFOŚiGW wprowadziły do oferty możliwość skorzystania z pożyczki na zachowanie płynności finansowej i zapewnienie dostępu do finansowania w związku z nagłym niedoborem środków wynikających z epidemii COVID-19. Fundusze, uruchamiając takie mechanizmy, wspierają Beneficjentów w realizacji zaplanowanych i realizowanych zadań proekologicznych – mówi Paweł Mirowski, Przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów WFOŚiGW i jednocześnie Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ma w dyspozycji 30 milionów złotych dla zachodniopomorskich Beneficjentów na pożyczki na zachowanie płynności finansowej. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,5% (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej, a maksymalny okres jej spłaty to 24 miesiące. Formy zabezpieczenia pożyczek będą ustalane w toku negocjacji pomiędzy Funduszem, a Pożyczkobiorcą. Co ważne – takie wsparcie może stanowić maksymalnie do 100% kosztów całkowitych realizowanego zadania proekologicznego. Dodatkowym rozwiązaniem, oferowanym Beneficjentom przez WFOŚiGW w Szczecinie, jest możliwość zawieszenia rat kapitałowych lub odsetkowych na okres do 6 miesięcy.

Fundusze działają w systemie

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Bankiem Ochrony Środowiska tworzą unikalny w skali Europy system finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Każdy Fundusz wspiera działania proekologiczne w swoim regionie, udzielając atrakcyjnego dofinansowania na inwestycje dotyczące ochrony powietrza, gospodarki wodnej czy edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Fundusze są zaangażowane także we wspólne ogólnopolskie programy, w tym rządowy Program Priorytetowy Czyste Powietrze, Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie i wsparcia Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, a także ogólnopolski Projekt Doradztwa Energetycznego, umożliwiający uzyskanie bezpłatnego wsparcia w zakresie inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

(WFOŚiGW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!