Warmia i Mazury

„Czarcia Kępa” – nowy rezerwat w warmińsko-mazurskim

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie powołano nowy rezerwat przyrody „Czarcia Kępa”. Obiekt o powierzchni 30,25 ha położony jest w gminie Dubeninki na terenie Nadleśnictwa Gołdap.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie grądu zboczowego Acer platanoides-Tilia cordata na zboczach o szczególnie urozmaiconej młodoglacjalnej rzeźbie z naturalnymi mechanizmami jego funkcjonowania i regeneracji oraz populacji dzwonka szerokolistnego Campanula latifolia.

Rezerwat przyrody „Czarcia Kępa” obejmuje działkę ewidencyjną nr 470, w obrębie Maciejowięta w gminie Dubeninki w powiecie gołdapskim, na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Gołdap.

Obiekt stanowi wyspę leśną w otwartym krajobrazie rolniczym. Zachowały się tu płaty bogatych gatunkowo grądów zboczowych z dominacją lipy i świerka z udziałem grabu, osiki, brzozy, klonu oraz wiązu górskiego. Stwierdzono występowanie 190 gatunków roślin naczyniowych. Pięć gatunków objętych jest ochroną gatunkową, w tym paprotnik kolczysty Polustichum aculeatum – ochroną ścisłą, a pozostałe dzwonek szerokolistny Campanula latifolia, podkolan zielonawy Platanthera chlorantha, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis i wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum – ochroną częściową. Podkolan zielonawy i dzwonek szerokolistny zostały umieszczone na tzw. polskiej czerwonej liście roślin naczyniowych. Populacja dzwonka szerokolistnego, szacowana na ponad 5000 pędów generatywnych, jest prawdopodobnie najobfitsza w Polsce. Paprotnik kolczysty stanowi osobliwość botaniczną i ma charakter unikatowy. W północno-wschodniej Polsce notowany był dotychczas na czterech stanowiskach. Dwa z nich uznano za zanikłe, pozostałe dwa obecnie nie potwierdzone. Na terenie rezerwatu „Czarcia Kępa” populacja składa się z 13 kęp.

„Czarcia Kępa” to 111 rezerwat przyrody ustanowiony na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Czarcia Kępa” zacznie obowiązywać od 10 sierpnia 2021 r. i jest dostępne w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przypominamy, że rezerwaty przyrody są szczególnymi obszarami, które co do zasady są niedostępne dla społeczeństwa, z wyjątkiem tych, w których regionalny dyrektor ochrony środowiska wyznaczył szlak. W 23 warmińsko-mazurskich rezerwatach przyrody istnieje możliwość ruchu pieszego i/lub rowerowego, konnego, kajakowego, żeglownego po wyznaczonych w tym celu szlakach.  88 rezerwatów przyrody, w tym „Czarcia Kępa”, nie zostało udostępnionych do rekreacyjnego i turystycznego użytkowania.

Zachęcamy także do śledzenia strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na Facebooku, gdzie w ramach wakacyjnej kampanii #OtoRezerwat, prezentowane są wizytówki poszczególnych rezerwatów przyrody w Polsce, a także wiele rad, informacji i wskazówek.

(RDOŚ w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!