Warmia i Mazury

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Samorząd województwa zaprasza do zgłaszania opinii, uwag i propozycji dotyczących projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2026”.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami zawarte w programie mają charakter interdyscyplinarny, dotyczą wszystkich dziedzin życia, dlatego zakłada się, że będą one realizowane przy ścisłej współpracy z instytucjami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, fundacjami oraz innymi partnerami społecznymi.

Od 1999 r. samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje programy wieloletnie na rzecz mieszkańców województwa z niepełnosprawnościami.

Aktualny „Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020” jest piątym programem, który jest systematycznie wdrażany i monitorowany. Z końcem 2020 roku planowane jest jego zakończenie.

Projekt programu na lata 2021-2026 jest w dużej mierze kontynuacją zadań samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Poprzedzono go analizą aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej tej grupy mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz diagnozą problemów i potrzeb w zakresie wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób, uwzględniając wytyczne zawarte w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Przy opracowaniu wykorzystano również wskaźniki osiągnięcia celów ostatniego, kończącego się programu, co pozwoliło na określenie stopnia jego realizacji, podsumowanie dotychczasowych efektów, a także sporządzenie wniosków i rekomendacji, które pośrednio posłużyły do wytyczenia kierunku dalszych działań.

Wzięto również pod uwagę wyniki badań, przeprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na temat aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami w województwie i wynikające z tych badań rekomendacje do działań zmierzających do poprawy warunków ich życia.

Dokument wzbogacono o nową koncepcję działań wynikających z aktualnej diagnozy problemów i potrzeb, biorąc pod uwagę szerokie możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej, a szczególnie środki Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektów na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Konsultacje społeczne prowadzone są przez kolejnych 30 dni.

Opinie i uwagi na formularzu konsultacji społecznych (do pobrania poniżej) dotyczące ww. projektu Programu można zgłaszać:
– drogą elektroniczną na adres: rops@warmia.mazury.pl
lub na piśmie:
– drogą korespondencyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
– bezpośrednio do sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17, pokój 10A w godzinach pracy Urzędu.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie on-line w terminie konsultacji.

Informacje w sprawie konsultacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (h.zygnerska@warmia.mazury.pl; tel. 89 521 95 17).

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu przed dniem ogłoszenia oraz po upływie 30 dni od daty ogłoszenia, jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane. Opinie, uwagi i propozycje przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych nie będą brane pod uwagę. Nieprzedstawienie opinii, uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Do pobrania:
1. Projekt „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2026”;
2. Formularzu konsultacji społecznych;
3. Ogłoszenie dot. konsultacji.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!