AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki

Burmistrz Morąga ogłosił II Otwarty Konkurs Ofert na realizatorów zadań w 2023 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morąg na lata 2022-2025 przez osoby fizyczne.

Przedmiotem Konkursu jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Otwarty Konkurs Ofert obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Realizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym:

 1. programów informacyjno-edukacyjnych,
 2. programów środowiskowych,
 3. programów rówieśniczych,
 4. programów socjoterapeutycznych oraz innych programów zawierających elementy terapii,
 5. programów adresowanych do tzw. „grup ryzyka”, m. in.: realizacja programów interwencyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z problemem alkoholowym,
 1. programów nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej z zastosowaniem skutecznych strategii profilaktycznych oraz rozwiązań nowatorskich,
 1. programów edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
 2. pozalekcyjnych programów opiekuńczo — wychowawczych,
 3. działania na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży jako uzupełnienie oferty w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 1. działania street worker’a (pedagoga ulicy) i wyszkolonych liderów młodzieżowych.

Zadanie 2. Realizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. zajęć sportowych, jako nauki konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

Zadanie nr 1 – 60.000 zł.

Zadanie nr 2 – 6.000 zł

Termin realizacji zadań

Termin realizacji zadania: 01.10.2023 r.- 21.12.2023 r.

Warunki realizacji zadań

 1. Osoba zainteresowana powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie niezbędne do wykonania zadania oraz złożyć projekt realizacji zadania według wzoru określonego w załączniku nr 1.
 1. Odbiorcami wykonywanych przez wybranego kandydata czynności będą mieszkańcy Gminy Morąg.
 2. Podstawą realizacji zadania będzie:

– umowa zlecenia zawarta przez Gminę Morąg Urząd Miejski w Morągu z wybranymi realizatorami, w której zostanie określony m.in. zakres wykonywanych czynności, tryb ich realizacji, czas realizacji, kwota wynagrodzenia.

 1. Wysokość przyznanych środków może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.
 2. Jeżeli w wyniku oceny projektu kwota wynagrodzenia lub zakres zleconych zadań ulegnie zmianie, wnioskodawca zainteresowany współpracą na warunkach określonych przez Komisję konkursową jest zobowiązany złożyć zaktualizowany projekt.
 1. Jeżeli zadanie ma być realizowane przez dwie osoby łącznie, należy umieścić dane dwóch osób na jednym projekcie.

Warunki składania projektów:

 1. Osoba zainteresowana jest zobowiązana do złożenia projektu (oferty) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.
 1. Projekt należy wypełnić poprawnie i w sposób czytelny.
 2. Jedna osoba może złożyć maksymalnie trzy oferty w ramach Konkursu.
 3. Gmina Morąg finansuje jedynie koszty wynagrodzenia realizatora (koszty osobowe w rozliczeniu godzinowym).
 1. Gmina Morąg może zapewnić dodatkowo materiały dydaktyczno-biurowe niezbędne do realizacji zadania.
 1. Gmina Morąg, w przypadku realizacji programów socjoterapeutycznych, może zapewnić również wyżywienie dla uczestników programu.
 1. Maksymalna wartość jednej godziny pracy (instruktora / nauczyciela / realizatora programu) nie może być wyższa niż stawka określona w załączniku nr 4 do Ogłoszenia.
 1. Projekt musi być opatrzony czytelnym podpisem realizatora/ realizatorów. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki. Komplet dokumentów należy złożyć w kopercie opisanej numerem i nazwą zadania z dopiskiem: „Oferta – II Otwarty Konkurs Ofert na realizatorów zadań w 2023 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morąg na lata 2022-2025 przez osoby fizyczne”.
 1. Projekt, który wpłynie po terminie nie będzie objęty procedurą konkursową.
 2. Złożenie projektu / oferty nie stanowi zobowiązania po stronie Zleceniodawcy do podpisania umowy z Wnioskodawcą.
 1. Złożone projekty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.

Dodatkowych informacji w sprawie Otwartego Konkursu Ofert udzielają pracownicy Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Morągu, ul. Dworcowa 7, tel. 89 757 23 73.

Ogłoszenie Konkursu – wersja edytowalna (PDF, 142 KiB)

zał. 1 Wzór Oferty- projektu (DOCX, 28 KiB)

zal. 2 oświadczenie (DOC, 34.5 KiB)

zal. 3 karty oceny (DOC, 91 KiB)

zał. 4 wykaz stawek (DOCX, 18 KiB)

zał. 5 wzór sprawozdania (DOC, 72 KiB)

Dziennik profilaktyczny (DOC, 97 KiB)

Przykład wypełnienia oferty (DOCX, 36.4 KiB)

(UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!