Jak samorząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Celem ogólnym współpracy z organizacjami pozarządowymi jest wzmocnienie kapitału społecznego w województwie warmińsko-mazurskim.

Przejawia się w coraz większym współdziałaniem różnych podmiotów: społecznych, publicznych i prywatnych w realizacji zadań publicznych poprzez coraz efektywniejszą, opartą o przyjęte zasady, rozwijającą się współpracę samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego poprzez:
1) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityk publicznych,
2) wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych samorządu województwa, w tym zadań finansowanych z funduszy innych niż budżet województwa,
3) rozwój potencjału organizacji pozarządowych regionu oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł finansowania ich działalności.
Sektor pozarządowy w regionie tworzy – wg. danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie na 31 grudnia 2018 r. – ponad 6 385 podmiotów prawnych w różnych formach, w tym 4565 stowarzyszeń i 625 fundacji (zmniejszenie w por. z rokiem 2017 o 398 podmiotów).

Cele szczegółowe i zadania oraz formy współpracy i wskaźniki realizacji celów zostały zawarte w trzech obszarach współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z Modelem współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj.:
OBSZAR I: włączanie organizacji pozarządowych w tworzenie polityk publicznych,
OBSZAR II: współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych (zawarto wykaz zadań planowanych do zlecenia),
OBSZAR III: współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do społecznej aktywności.

Uwagi i opinie można zgłaszać do 5 października 2019 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:
– Program współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
Zaproszenie 

(wwim)