AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Jest nadzieja na zwiększenie wyceny świadczeń szpitalnych morąskiej lecznicy

W odpowiedzi na apel Rady Miejskiej w Morągu, w sprawie zaniechania dyskryminacji finansowej szpitala w Morągu w zakresie realizowanego kontraktu i wyceny procedur medycznych do Biura Rady wpłynęła trzy pisma:  Andrzeja Zakrzewskiego Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Posła na Sejm RP Zbigniewa Babalskiego i Michała Misiura Zastępcy Dyrektora Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia. Dyrektor oddziału NFZ pisze m.in., że: „ … w związku z trudną sytuacją szpitala w Morągu związaną również z trwającą pandemią Covid — 19 Oddział zaplanuje dwa działania: zwiększenie finansowania zakresów innych niż poprzednie zakresy „sieciowe” oraz rozważymy, w porozumieniu z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia, ewentualne zwiększenie wyceny świadczeń w oddziałach: chorób wewnętrznych i neurologii”.

Odpowiedź dyrektora Oddziału NFZ w Olsztynie:

Informujemy, że Szpital Miejski w Morągu od 1 października 2017 roku podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia w Olsztynie umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresach: choroby wewnętrzne —hospitalizacja, neurologia — hospitalizacja, pediatria — hospitalizacja, izba przyjęć. Z uwagi na zamknięcie oddziału pediatrycznego i związanego z tym niespełniania warunków kwalifikacji do I poziomu sieci z dniem 30 czerwca 2018 roku w/w umowa została zakończona co skutkowało, że Szpital Powiatowy w Morągu z mocy prawa przestał być szpitalem sieciowym. W związku z powyższym z uwagi na konieczność zabezpieczenia dostępności do świadczeń w zakresach: choroby wewnętrzne — hospitalizacja, neurologia — hospitalizacja i izba przyjęć zostało ogłoszone postępowanie konkursowe wskazujące rodzaj umowy oraz cenę za punkt rozliczeniowy. Z dniem 1 lipca 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy OW NFZ w Olsztynie a Szpitalem Powiatowym w Morągu w zakresie leczenie szpitalne, która jest realizowana do chwili obecnej ze wskaźnikiem jak i ceną za punkt rozliczeniowy na poziomie ustalonym w trakcie postępowania konkursowego. Nadmieniamy, że Szpitalowi Powiatowemu w Morągu w trakcie realizacji umowy dokonano zwiększenia finansowania świadczeń w poszczególnych latach wynikających z rosnących kosztów, ponoszonych przez świadczeniodawcę będących pochodnymi wzrostu ogólnych kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz zwiększającymi się kosztami wynagrodzeń personelu. Ponadto Szpital regularnie otrzymywał środki wynikające z rozliczenia świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid — 19. Natomiast zmiany wzrostu współczynników korygujących produktów sprawozdawczych rozliczanych ryczałtem oraz wzrost wyceny świadczeń wprowadzonych zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczyły wyłącznie szpitali, które są zakwalifikowane do sieci. W związku z powyższym nie było możliwości wprowadzenia zmian finansowych w umowie zawartej ze Szpitalem Powiatowym w Morągu. Wyjaśniając kwestię wartości wyceny procedur medycznych poruszoną w Państwa piśmie informujemy, że wartości wskazane w katalogu są stosowane jednakowo dla wszystkich podmiotów w zależności od rodzaju i typu posiadanej umowy i nie podlegają zmianie przez Oddział Funduszu. Biorąc pod uwagę działania dotychczasowo podejmowane związane z rozliczeniem świadczeń w szpitalu w Morągu nie miały one na celu jego dyskryminacji finansowej, a jedynie wynikały z konieczności zastosowania się do wskazanych wymogów oraz zapisów zarządzenia stosowanych jednakowo również dotyczących ceny za punkt rozliczeniowy w przypadku Świadczeniodawców posiadających umowy na leczenie szpitalne. W związku z trudną sytuacją szpitala w Morągu związaną również z trwającą pandemią Covid — 19 Oddział zaplanuje dwa działania: zwiększenie finansowania zakresów innych niż poprzednie zakresy „sieciowe” oraz rozważymy, w porozumieniu z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia, ewentualne zwiększenie wyceny świadczeń w oddziałach: chorób wewnętrznych i neurologii.

Andrzej Zakrzewski Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

(zachowano oryginalną pisownię)

Pismo Ministerstwa Zdrowia Departament Lecznictwa:

Pan Andrzej Zakrzewski Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w związku z Apelem Nr XXX/1/2021 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 października 2021 r. skierowanym do Ministra Zdrowia oraz m.in. do Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ, biorąc pod uwagę zakres kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia wynikający m.in. z art. 97 oraz art. 107 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.), uprzejmie proszę o rozpatrzenie sprawy w części dotyczącej zwiększenia wartości kontraktu Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o. o. z NFZ i przekazanie kopii udzielonej odpowiedzi do wiadomości Ministerstwa Zdrowia powołując się na znak niniejszego pisma.

Michał Misiura Zastępca Dyrektora

Do wiadomości:  Pan Marek Raćkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Morągu

Pismo Posła na Sejm RP Zbigniewa Babalskiego:

Szanowny Panie Ministrze, do mojego Biura Poselsko — Senatorskiego w Ostródzie, wpłynęło pismo od Rady Miejskiej w Morągu, z apelem w sprawie podjęcia działań zmierzających do zaniechania dyskryminacji finansowej Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. Działając w oparciu o art. 19 w zw. z art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2016 poz.1510) przeprowadzam niniejszą interwencję poselską i tym samym, proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w sprawie.

UZASADNIENIE

W przedmiotowym apelu wraz z uzasadnieniem, który w załączeniu przesyłam, Rada Miejska w Morągu przy wsparciu samorządów ościennych, zwraca się o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zaniechania dyskryminacji finansowej szpitala w Morągu w zakresie realizowanego kontraktu i wyceny procedur medycznych. Szpital w Morągu jako jedna z dwóch placówek w Powiecie Ostródzkim, jest niezbędny do właściwego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców i powinien być finansowany na równi ze szpitalami będącymi w tzw. sieci. Ponoszony wysiłek finansowy morąskiego samorządu na utrzymanie szpitala nie jest w stanie zabezpieczyć jego obecnych potrzeb finansowych i zagwarantować mu ciągłości przyszłego funkcjonowania bez dodatkowego wsparcia środkami NFZ. Niestety dotychczas, mimo systematycznych prób włączenia szpitala do tzw. sieci i wyższego finansowania, składane wnioski nie znalazły aprobaty. W obecnej sytuacji, w dobie IV fali COVID-19, kiedy Szpital w Ostródzie został w całości przekształcony w szpital jednoimienny, Szpital w Morągu jest jedyną w powiecie liczącym ponad 100 tys mieszkańców placówką przyjmującą pacjentów z innymi schorzeniami. Różnicowanie poziomu finansowania jest więc tym bardziej niezrozumiałe i krzywdzące. Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra o podjęcie wszelkich możliwych działań, mających na celu poprawę dramatycznej kondycji finansowej Szpitala w Morągu.

Zbigniew Babalski, Poseł na Sejm RP

(red.)

error: Nie kopiuj!!!