Warmia i Mazury

Marszałkowskie wsparcie dla obszarów wiejskich

1,3 mln zł trafi do warmińsko-mazurskich wsi dzięki ogłoszonym właśnie konkursom „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla“, „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” i „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich“. Środki pochodzą z budżetu samorządu województwa.

Jako samorząd województwa od lat prowadzimy szerokie działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i poprawy jakości życia ich mieszkańców – mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa. –  Jedną z takich form wsparcia jest organizacja konkursów, które służą aktywizacji i promocji obszarów wiejskich. Ich istotą jest to, że poza wymiernymi, materialnymi efektami, działania te budują poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za rozwój „małych ojczyzn”.

Zarząd województwa zatwierdził regulaminy konkursów, wnioski można składać do 9 lutego 2024 r. Wyłonione w procedurze konkursowej projekty zostaną zarekomendowane sejmikowi województwa do udzielenia pomocy finansowej.

Konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” realizowany jest od 2006 roku. W tym roku samorząd województwa na dofinansowanie zadań w nim wyłonionych przeznaczył 300 tys. zł. Zgodnie z regulaminem muszą one mieć charakter zadania własnego gminy, a ich celem powinna być aktywizacja społeczności lokalnych a także poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego (w tym utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego) oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

O dofinansowanie przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa mogą się ubiegać gminy uczestniczące w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej na zadanie nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 50 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania.

Konkurs „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” jest skierowany do sołectw w regionie. Jego ideą jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez przedsięwzięcia inwestycyjne oraz wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

W tym roku na dofinansowanie sołeckich przedsięwzięć przewidziano w konkursie 800 tys. zł. Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, tworzenie ogrodów deszczowych lub systemów odzysku wody deszczowej, budowę i modernizację przystanków z wykorzystaniem materiałów typu cegła, kamień, drewno oraz tzw. zielonych przystanków, wprowadzanie do krajobrazu dzieł sztuki, budowę wiat, altan, zadaszonych scen, ławek i stołów, wędzarni umieszczonych w przestrzeni publicznej służących aktywności mieszkańców, obiektów małej architektury podkreślających specjalizację tematyczną miejscowości, tworzenie ścieżek  i alei ekoedukacyjnych czy też realizację innowacyjnych projektów eko w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej służących mieszkańcom.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej na zadanie nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 50 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania.

Na wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich samorząd województwa przeznaczył w tym roku najwyższą z dotychczasowych kwot, bo 200 tysięcy złotych. Celem konkursu jest  promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich i budowanie silnego kapitału społecznego, co jest zgodne z założeniami dokumentu „Warmińsko Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.

Środki mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia, umożliwiającego rozwój działalności kół gospodyń wiejskich (m.in. sprzęt AGD duży i mały, namioty, grille, garnki, naczynia i sztućce, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni i umożliwiające estetyczne podawanie potraw) czy strojów ludowych.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie do 10 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 80 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania. Wkład własny finansowy gminy w realizację zadania powinien wynosić co najmniej 20 proc. całkowitych kosztów zadania i musi być określony we wniosku o udzielenie pomocy finansowej. Wkład własny może pochodzić ze środków funduszu sołeckiego.

Szczegółowe informacje o konkursach wraz z dokumentacją konkursową:
https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/8961-rusza-konkurs-aktywna-wies-warmii-mazur-i-powisla-2024

https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/8960-male-granty-dla-solectw-w-2024-roku

https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/8963-marszalkowskie-wsparcie-dla-kol-gospodyn-wiejskich-2

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!