Warmia i Mazury

Narzędzia monitorowania rozwoju w gminach

Narzędzia powstały w wyniku realizacji projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskich i wewnątrz-miejskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Monitor Rozwoju Lokalnego

Monitor Rozwoju Lokalnego, przygotowany przez Związek Miast Polskich, umożliwia opracowanie diagnozy stanu gminy, rozpoznanie oraz ocenę mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń. Może być zatem wykorzystywany jako instrument diagnostyczny przy przygotowaniu strategii, planów i programów, a także projektów. Ponieważ Monitor Rozwoju Lokalnego będzie corocznie aktualizowany, może służyć również jako narzędzie ewaluacji strategii, planów, programów i projektów. Jest pomocny w ocenie ich oddziaływania na podstawowe aspekty rozwoju jednostki samorządu terytorialnego.

Monitor Rozwoju Lokalnego jest dostępny na stronie Systemu Analiz Samorządowych pod adresem: https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego.

Podręcznik „Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim”

Podręcznik „Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim” zawiera wskazówki na temat monitorowania rozwoju lokalnego pozwalające na wypracowanie skutecznego modelu oceny efektów wdrażanych przez gminy polityk publicznych. Publikacja powstała w oparciu o przykłady i doświadczenia przedstawicieli 23 miast modelowych i pilotażowych biorących udział w konkursie dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz realizujących projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji.

Przedstawione narzędzia powstały w wyniku realizacji projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskich i wewnątrz-miejskim” finansowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Krajowego Centrum Wiedzy o rewitalizacji dostępnej pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!