AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Ocena zasobów pomocy społecznej GMINY MORĄG ZA 2022 rok

Zgodnie z ustawą. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Ta analiza opisuje w/w sytuację w Gminie Morąg.

Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

W Gminie Morąg z pomocy społecznej w 2022 roku skorzystało 1 982 osoby, co stanowiło 8,47 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2021 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 54 osoby. W Gminie Morąg najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2022 roku było kolejno: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, ochrona macierzyństwa oraz długotrwała choroba.

Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 39 osób w tym: kadra kierownicza 1 osób, pracownicy socjalni 14 osób, pozostali pracownicy 24 osoby. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 31 posiada wykształcenie wyższe, 8 wykształcenie średnie. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 4 pracowników socjalnych. Wśród pracowników 2 osoby posiadają specjalizację z organizacji pomocy społecznej.

Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

MOPS w Morągu przystąpił do realizacji projektów partnerskich oraz programów pt. :

– „Razem dla rodziny” 2019 – czerwiec 2022 . Projekt partnerski z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. skierowany do 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparciem objęte jest również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące lub inne z najbliższego środowiska. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców Gminy Morąg poprzez następujące formy wsparcia: pracownika socjalnego, asystenta rodziny / osoby niepełnosprawnej, psychologa, prawnika, mediatora, pedagoga, logopedy, terapeuty, warsztaty umiejętności społecznych, finansowanie uczestnictwa w wydarzeniach społeczno-kulturalnych.

 – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2022 . Gmina Morąg przystąpiła do realizacji programu dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Asystenturą objęto 20 osób wykonując 5720 godzin na kwotę 242 538,15 zł. Zatrudniono 8 asystentów rodziny, którzy zapewnili wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osoby niepełnosprawnej. Asystent rodziny poprzez swoją pracę z osobą niepełnosprawną zwiększa szansę na poprawę funkcjonowania tej osoby w środowisku lokalnym.

– Program „Opieka 75+” na rok 2022. Gmina Morąg przystąpiła do realizacji programu w formie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Programem objęto 12 osób wykonując 4649 godzin na kwotę 123194,60 zł, w tym 61 597,30 dotacja celowa.

– Program „Korpus Wsparcia Seniorów”- moduł II Do programu zakwalifikowano 95 osób powyżej 65 roku życia w zakresie wyposażenia ich tzw. opaski bezpieczeństwa. Na realizację programu wydatkowano kwotę 90884,26 zł, z tej kwoty 51 300 zł wydatkowano na zakup opasek bezpieczeństwa, 13 300 zł za obsługę systemu oraz 26 284,26 zł na dodatki dla 14 pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację programu. Szczególnym wsparciem objęto osoby funkcjonujące samotnie z uwagi na to, że nie mają już rodzin bądź członkowie ich rodzin wyjechali lub nie utrzymują kontaktu z seniorami. Uczestnictwo w programie osób starszych spowodowało, że bardzo wzrosło ich poczucie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

– Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Gmina Morąg przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2022 r. z Banku Żywności w Olsztynie. W 2022 r. MOPS wydał 900 skierowań dla rodzin/ osób, mieszkańców Gminy Morąg.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia

W Gminie Morąg zlecono jednej organizacji pozarządowej w trybie działalności pożytku publicznego dwie umowy na kwotę 1 852 000zł , w tym usługi opiekuńcze na kwotę 1 843 000zł.

Wnioski końcowe

Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Morąg za 2022 rok została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku oraz podstawą do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji:

– dalsza realizacja projektów mających na celu integrację rodziny oraz wzmacnianie więzi między poszczególnymi jej członkami,

– tworzenie interdyscyplinarnych zespołów mających na celu kompleksowe podejście do wspierania i rozwiązywania problemów w rodzinach dysfunkcyjnych,

– rozwijanie i wzmacnianie roli asystentów rodziny jako efektywnej formy pomocy z rodzinami dysfunkcyjnymi lub znajdującymi się w kryzysie,

– dalszy rozwój i poprawa dostępności do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego,

– rozwój pracy socjalnej kierowanej do rodzin korzystających z pomocy społecznej poprzez działania aktywizująco – wspierające,

– umacnianie roli kontraktu socjalnego jako głównego narzędzia motywującego do podjęcia działań w celu poprawy sytuacji rodzin,

– rozwijanie form zatrudnienia takich jak prace społecznie użyteczne,

– utworzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

– utworzenie mieszkania chronionego,

– rozwijanie różnych form opieki środowiskowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

(MOPS Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!