Warmia i Mazury

Oferta pracy – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ogłasza nabór na dwa stanowiska pomocnicze: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Zespole do spraw rodzinnej pieczy zastępczej, wspierania rodziny i organizowania pomocy instytucjonalnej i środowiskowej.


Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.
1.  Wymagania
Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która

1) posiada:

  1. a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
    b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (z dostępem ograniczonym);
6) daje rękojmię należytej realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku koordynatora,
dodatkowe:
– predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność,
terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność
do samodzielnej pracy w warunkach stresu,
– doświadczenie w pracy z rodziną zastępczą będzie dodatkowym  atutem,
– znajomość przepisów:

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 poz. 1426 ze zm.),

ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2023  poz. 2809),

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021  poz. 1249),

 wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego.

– prawo jazdy kat. B,
– posiadanie samochodu osobowego – zostanie zawarta umowa z przyznanym limitem kilometrów na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych.
2. Główne obowiązki:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu  do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

  1. Warunki pracy:

Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze  pełnym w zadaniowym systemie czasu pracy.
Osoba zatrudniona na stanowisku koordynatora będzie świadczyła pracę w miejscu zamieszkania rodzin zstępczych i miejscu prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Praca w terenie świadczona będzie przez cały rok, w różnych warunkach atmosferycznych. Obligatoryjne będzie świadczenie pracy w siedzibie PCPR w Ostródzie w warunkach biurowych raz w tygodniu.
Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
4. Wymagane dokumenty:

kserokopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,

życiorys i list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem ( >> pobierz tutaj )

klauzula informacyjna ( >> pobierz tutaj )
W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.
5. Inne informacje:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.  1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510
z późn. zm.)”
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko koordynatora
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie” w terminie do dnia 19 stycznia  2024 r. do godz. 15:00  w pokoju nr 204 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu).
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 87.
Oferty odrzucone, a nieodebrane przez kandydatów  (oferty przechowywane są przez okres 3 m-cy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego) zostaną  zniszczone.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej bez podania przyczyn.
(Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Tomasz Podsiadło)

error: Nie kopiuj!!!