Warmia i Mazury

Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza KONKURS wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim” (zwanego dalej: Programem).

 1. Cel programu:

Zwiększenie liczby wymian nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez promowanie efektywności energetycznej tych budynków oraz bezpośrednią pomoc w realizacji przedsięwzięć w ramach 2) i 3) Części programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwanego dalej: PPCP) przez operatorów.

 1. Konkurs dotyczy wniosków o dotację

III. Tematyka konkursu

Konkurs dotyczy przedsięwzięć, których celem jest udzielanie bezpośredniej pomocy beneficjentom 2) i 3) Części programu „Czyste Powietrze” (zwanymi dalej: odbiorcami wsparcia PPCP) w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć mających na celu wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe lub termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Operator będzie zobligowany do wsparcia minimum 100 przedsięwzięć w ramach 2) lub 3) części PPCP.

 1. Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 04.09.2023 r. do 18.09.2023 r.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”):

przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu, lub

przy użyciu podpisu zaufanego złożonego na warunkach opisanych w art. 20ae ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.).

W ramach konkursu, wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu).

Wnioski, które wpłyną poza terminem wskazanym w pkt. 1) , zostaną odrzucone.

Na liście rankingowej zamieszczone zostaną wyłącznie trzy wnioski z najwyższą liczbą punktów, które jednocześnie uzyskają pozytywną ocenę z uwzględnieniem minimalnej wymaganej liczby punktów (minimalnego progu).

Każdy Wnioskodawca będzie informowany pisemnie o wyniku oceny.

 1. Beneficjenci (Operatorzy)

O dofinansowanie w ramach konkursu może ubiegać się podmiot, zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający łącznie poniższe warunki:

posiada jedną z poniższych form prawnych:

stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach lub

fundacji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach lub

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub

kościoła lub innego związku wyznaniowego wpisanego do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych lub kościelnej osoby prawnej;

prowadzi działalność przez co najmniej jeden rok na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

posiada wpis w dokumentach rejestrowych potwierdzający działanie w dziedzinie objętej wnioskiem.

 1. Alokacja:

Dotacja: 3 mln zł, przy czym maksymalna kwota przypadająca na jedną umowę wynosi 1 mln zł.

VII. Poziom dofinansowania

Operator otrzyma dotację w formie ryczałtu w wysokości:

200 zł za każdą zawartą umowę o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania przez odbiorcę wsparcia PPCP z WFOŚiGW w Olsztynie z bezpośrednią pomocą operatora – etap I, o którym mowa w ust. 7.5 pkt.2 Programu, a następnie

500 zł po wypłacie płatności końcowej za każde zrealizowane przedsięwzięcie przez odbiorcę wsparcia PPCP z bezpośrednią pomocą operatora, jeśli w ramach przedsięwzięcia, w całości zrealizowano wariant optymalny z audytu energetycznego, nieprowadzący do osiągnięcia wskaźników kompleksowej termomodernizacji budynku/lokalu mieszkalnego1 – etap II, o którym mowa w ust. 7.5 pkt. 3 Programu – bez kompleksowej termomodernizacji, albo

1 500 zł po wypłacie płatności końcowej za każde zrealizowane przedsięwzięcie przez odbiorcę wsparcia PPCP z bezpośrednią pomocą operatora, jeśli w ramach przedsięwzięcia, w całości zrealizowano wariant optymalny z audytu energetycznego, prowadzący do osiągnięcia wskaźników kompleksowej termomodernizacji budynku/lokalu mieszkalnego1 – etap II, o którym mowa w ust. 7.5 pkt. 3 Programu – z kompleksową termomodernizacją.

Dotacja będzie należna operatorowi jeżeli na terenie całego województwa, przy jego bezpośredniej pomocy zostanie zawartych minimum 100 umów o dofinansowanie w ramach części 2) lub 3) PPCP.

VIII. Zadania Operatora

Zadania operatora realizowane w ramach przedsięwzięcia podzielone zostały na dwa etapy, przy czym czynności przypisane do poszczególnych etapów mogą być realizowane równocześnie.

Bezpośrednia pomoc operatora w etapie I obejmuje w szczególności:

identyfikację potencjalnych odbiorców wsparcia PPCP,

przeprowadzenie rozmów/spotkań z potencjalnymi odbiorcami wsparcia PPCP na temat stanu budynku mieszkalnego w celu uświadomienia potrzeby wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz przeprowadzenia termomodernizacji budynku mieszkalnego ze wskazaniem możliwych rozwiązań technicznych oraz możliwości uzyskania dofinansowania wraz z oszacowaniem wysokości dotacji,

wstępne oszacowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia odbiorcy wsparcia PPCP oraz poziomu możliwej do uzyskania dotacji (z uwzględnieniem prefinansowania) oraz przedstawienie tych szacunków odbiorcy wsparcia PPCP przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o dotację w ramach PPCP,

pomoc w wyborze przez odbiorcę wsparcia PPCP potencjalnych wykonawców audytu energetycznego polegająca na przedstawieniu i porównaniu oferty wykonawców z wykorzystaniem dostępnych rejestrów audytorów np. Platformy Ekspertów Efektywności Energetycznej (https://www.peee.gov.pl/pl). Możliwe jest przeprowadzenie audytu energetycznego przez operatora, jeśli operator posiada stosowne kompetencje,

pomoc w wyborze przez odbiorcę wsparcia PPCP potencjalnych wykonawców prac z prefinansowaniem oraz wsparcie przy zawieraniu umów z tymi wykonawcami w celu uzyskania dotacji z prefinansowaniem.

pomoc odbiorcy wsparcia PPCP w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach PPCP oraz w trakcie ewentualnej poprawy lub uzupełnienia wniosku do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy WFOŚiGW w Olsztynie a odbiorcą wsparcia w ramach PPCP.

Bezpośrednia pomoc operatora w etapie II obejmuje w szczególności:

pomoc odbiorcy wsparcia PPCP w koordynacji procesu inwestycyjnego, w szczególności ustalenie harmonogramu realizowanych prac uwzględniając wybrany wariant z audytu energetycznego, sposób i możliwości finansowania, w tym prefinansowania przedsięwzięcia przez odbiorcę wsparcia PPCP oraz bieżące gromadzenie powstałej dokumentacji realizacji przedsięwzięcia niezbędnej do jego rozliczenia, tj. bieżące kompletowanie niezbędnych załączników do wniosków o płatność składanych w kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia, pilnowanie aby dokumentacja była kompletna i poprawna merytorycznie tj. odzwierciedlała stan wykonanych prac oraz nie zawierała braków formalnych np. wymaganych podpisów itp.,

pomoc w wyborze stosowanych w procesie inwestycyjnym urządzeń i materiałów w ramach wybranego wariantu z audytu energetycznego. Operator przedstawi w tym celu możliwe do zastosowania rodzaje urządzeń i materiałów, między innymi z wykorzystaniem Listy Zielonych Urządzeń i Materiałów (https://lista-zum.ios.edu.pl/),

pomoc w wyborze przez odbiorcę wsparcia PPCP wykonawców prac oraz zawarciu umów pomiędzy wykonawcą a odbiorcą wsparcia PPCP,

nadzór nad zgodnością realizacji prac z warunkami PPCP, w tym zgodnością instalowanych urządzeń lub materiałów z warunkami wskazanymi w załącznikach 2a lub 2b PPCP,

w przypadku konieczności zaktualizowania audytu energetycznego na skutek zmian wprowadzonych w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez odbiorcę wsparcia PPCP, operator ma obowiązek udzielenia pomocy odbiorcy wsparcia PPCP w procesie aktualizacji audytu energetycznego oraz wystąpieniu o zmianę warunków umowy dotacji w WFOŚiGW w Olsztynie,

pomoc odbiorcy wsparcia PPCP w wypełnieniu i złożeniu wniosków o płatność w ramach PPCP oraz w trakcie ewentualnej poprawy lub uzupełnienia tych wniosków do momentu wypłaty płatności końcowej temu odbiorcy przez WFOŚiGW w Olsztynie,

operator zobowiązany jest zapewnić, że odbiorca wsparcia PPCP będzie w posiadaniu kompletnej i zgodnej z PPCP dokumentacji dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w ramach PPCP, która będzie mogła być okazana WFOŚiGW w Olsztynie w przypadku kontroli realizacji tego przedsięwzięcia.

 1. Terminy związane z realizacją przedsięwzięć

Przedsięwzięcie realizowane przez operatora nie może rozpocząć się przed zawarciem umowy o dofinansowanie pomiędzy NFOŚiGW a Operatorem.

Złożenie kompletnego i poprawnego sprawozdania końcowego, potwierdzającego realizację przedsięwzięcia przez operatora może nastąpić najpóźniej do dnia 02.03.2026 r.

 1. Informacja o koordynatorze programu:

Koordynator programu: Anna Wierzchołowska-Dziedzic

Prosimy o kontakt pod adresem: Operatorzy-warminsko-mazurskie@nfosigw.gov.pl

 1. Program priorytetowy – Operatorzy – pilotaż w woj. warmińsko-mazurskim
  01​_Program-priorytetowy-Operatorzy-pilotaz-w-woj-warminsko-mazurskim-1.pdf0.73MB
 2. Regulamin konkursu
  02​_Regulamin​_konkursu​_PP​_Warmia.pdf0.54MB
 3. Zał. 1 do Regulaminu – Lista załączników do WOD
  03​_zał​_1​_do​_Regulaminu​_PP​_Warmia​_-​_Lista​_załączników​_do​_WOD.pdf0.40MB
 4. Zał. 2 do Regulaminu – Ogłoszenie
  04​_zał​_2​_do​_Regulaminu​_PP​_Warmia​_-​_Ogłoszenie​_o​_konk​_PP​_Warmia.pdf0.45MB
 5. Umowa o dofinansowanie
  05​_Umowa​_o​_dofinansowanie​_PP​_Warmia.pdf0.76MB
 6. Wzór WOP
  06​_wzór​_WOP​_PP​_Warmia.pdf0.71MB
 7. Klauzula reprezentanci Beneficjenta
  07​_Klauzula​_reprezentanci​_Beneficjenta.pdf0.47MB
 8. Zał 5 do UoD – Księga znaku Czyste Powietrze
  08​_zał​_5​_do​_UoD​_-​_Księga​_znaku​_Czyste​_Powietrze.pdf0.44MB
 9. Umowa Operator – Odbiorca wsparcia PPCP
  09​_Umowa​_Operator-Odbiorca​_wsparcia​_PPCP​_(PP​_Warmia).pdf0.59MB
 10. Instrukcja WOD
  10​_Instrukcja​_WOD​_PP​_Warmia​_v2023-08-25.pdf1.56MB
 11. Instrukcja WOP
  11​_Instrukcja​_WOP​_PP​_Warmia.pdf1.46MB

(WFOŚiGW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!