Warmia i Mazury

Planowanie procesu deinstytucjonalizacji w regionie

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego na posiedzeniu, które odbyło się 15 maja 2023 roku, zaakceptował projekt Warmińsko-Mazurskiego Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023-2025.

Następnie skierował go do konsultacji społecznych, które trwały do 7 czerwca 2023 roku.

Zgłoszone uwagi, opinie i propozycje zostały rozpatrzone i wykorzystane przy opracowywaniu jego ostatecznej wersji.

Wojewódzki charakter dokumentu umożliwia zaplanowanie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych w sposób uporządkowany, ustrukturyzowany, w oparciu o dostępne środki europejskie, krajowe i samorządowe.

Założenia wynikają z przeprowadzonej diagnozy realizacji i zapotrzebowania na świadczenie konkretnych usług społecznych w poszczególnych grupach objętych
interwencją.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu dokumentu dostępne jest pod adresem internetowym:
https://bip.warmia.mazury.pl/2694/konsultacje-spoleczne-projektu-warminsko-mazurskiego-planu-rozwoju-uslug-spolecznych-i-deinstytucjonalizacji-na-lata-2023-2025.html

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!