AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Stan bezrobocia w Gminie Morąg (stan na 31.05.2023 r)

Bezrobotni zarejestrowani w Filii Urzędu Pracy w Morągu stanowią 50,3% ogólnej liczby bezrobotnych powiatu ostródzkiego. Natomiast bezrobotni Gminy Morąg stanowią 66,3% zarejestrowanych osób bezrobotnych w Filii Morąg. Zarówno w roku 2022 jak i w 2023 wysoki procent zarejestrowanych bezrobotnych, (aż 27%) stanowi grupa osób mających 25-34 lata.

Osoby młode mają na rynku pracy utrudniony start spowodowany brakiem doświadczenia zawodowego. Głównie do tej grupy osób kierowana jest pomoc w formie staży zawodowych. Zarówno młode osoby bezrobotne jak i pracodawcy z naszej gminy chętnie korzystają z tej formy pomocy, a okres 6 miesięcy trwania stażu wydaje się być wystarczający do opanowania umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania pracy na wybranych stanowiskach.

Kobiety stanowią 55,7 % ogółu bezrobotnych. Konieczność sprawowania opieki nad dziećmi jest jednym z powodów wycofania się ich z rynku pracy. Zmiany techniczne i technologiczne oraz przerwa w wykonywaniu zawodu powodują utracenie pozycji zawodowej oraz problemy z ponowną integracją z rynkiem pracy. W statystykach wyodrębnione są również dwie grupy wiekowe: bezrobotni do 30 roku życia oraz bezrobotni powyżej 50 roku życia. Stanowią oni łącznie 53,5% bezrobotnych. Liczba bezrobotnych do 30 roku życia w porównywanym okresie nieznacznie wzrosła (2,8%), a w grupie zarejestrowanych powyżej 50 roku życia nastąpił spadek o 0,4%. Zmiany demograficzne w Polsce powodują znaczne zmniejszenie liczby osób w wieku produkcyjnym, negatywnie wpływając na rynek pracy oraz sytuację ekonomiczną kraju. Ponad połowę wszystkich zarejestrowanych w Gminie Morąg bezrobotnych stanowią osoby długotrwale [pow.12 miesięcy] pozostające bez pracy. Przedłużający się okres pozostawania bez legalnego zatrudnienia wpływa niekorzystnie na sytuację nie tylko osoby bezrobotnej, ale również jej rodziny, czy najbliższego środowiska. Duży odsetek długotrwale bezrobotnych stanowią osoby zamieszkujące tereny wiejskie, słabo skomunikowane z miastem Morąg. Z danych statystycznych, którymi dysponuje Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie wynika, iż liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych od lat stanowi liczną grupę w populacji osób pozostających bez pracy – w mieście i gminie Morąg – 44,5% (wzrost od ubiegłego roku o 4,7%). Cieszyć może natomiast stosunkowo niski udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym — 8%. Na lokalnym rynku pracy istotnym jest poziom wykształcenia oraz ukończenie szkół kierunkowych, dających konkretny zawód pozwalający na spełnienie oczekiwań pracodawców.

W roku 2022 złożono 1228 ofert pracy, z czego 370 to oferty pracy subsydiowanej, stanowiące 30,1% ogółu.

Porównując analogicznie okres od stycznia do maja 2022 do okresu od stycznia do maja 2023 odnotowuje się lekki spadek składanych ofert pracy. Wpływ na to może mieć ogólna sytuacja gospodarcza na świecie, a co za tym idzie również w naszym kraju.

Obserwując lokalny rynek pracy można stwierdzić, że nie widać znacząco spadku ilości ofert pracy. Trzeba jednak zaznaczyć, że branża drzewna i przędzalnicza odnotowuje spadek zamówień, a co za tym idzie, nie powstają nowe miejsca pracy. Dominującą branżą na lokalnym rynku pracy jest m.in. wyżej wspomniana branża drzewna, w której przez lata powstawało najwięcej nowych miejsc pracy. W tych zakładach, w chwili obecnej, obserwuje się, iż obsada pracowników nie zmienia się, a jeżeli dochodzi do zmian, to są one w minimalnym stopniu.

Najczęściej składanymi ofertami pracy są: kierowca samochodu ciężarowego, operator maszyny pakującej, stolarz maszynowy, pracownik budowlany, ślusarz, elektryk-elektromonter, spawacz, elektromechanik, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, konserwator, pracownik stacji paliw, piekarz, robotnik drogowy, kucharz, pomocnik stolarski, robotnik gospodarczy, pomoc kuchenna, pomocniczy robotnik w branży mleczarskiej, asystent ds. księgowości, automatyk, dekarz-blacharz.

Głównym zadaniem Urzędu Pracy jest skuteczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. W roku 2022 z różnych form wsparcia skorzystało łącznie 471 osób bezrobotnych. Szczególną popularnością cieszyły się staże. Z tej formy pomocy skorzystało najwięcej osób bezrobotnych. Kolejne pod względem popularności były dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto urząd realizował formy bezkosztowe niesubsydiowane, tj. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. W roku 2022 realizowano zadania w ramach środków z Funduszu Pracy, a także kontynuowano działania w ramach projektów unijnych „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020″, „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (VI)” oraz „Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020″, „RPO-Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim(2021)”. Dodatkowo urząd realizował projekt pilotażowy „MAMA W PRACY” finansowany ze środków funduszu pracy. Uczestnikami projektu były kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanym z wychowywaniem dzieci, pozostające w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie. Z tej formy pomocy w Filii w Morągu skorzystało 10 kobiet.

W roku 2023 Urząd Pracy w Ostródzie rozpoczął realizacje projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 ( EFS+). W ramach EFS+ realizowane są szkolenia, prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażenia miejsc pracy. Ponadto Urząd Pracy w Ostródzie pozyskał dodatkowe środki finansowe z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia „BEZROBOTNI 2023”. W programie zaplanowano realizację staży zawodowych dla osób bezrobotnych.

stan bezrobocia – szczegóły

(PUP Ostróda Filia Morąg)

error: Nie kopiuj!!!