Warmia i Mazury

Pomiary stężenia radonu

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że prowadzi działania identyfikacji terenów, na których poziom średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekroczyć dopuszczalny poziom odniesienia, tj. 300Bq/m3. Działania te są prowadzone zgodnie z art. 23e ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. W 2022 roku pomiary średniorocznego stężenia radonu będą wykonane m.in. w województwie warmińsko-mazurskim.

Pomiary są realizowane w budynkach użyteczności publicznej na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przez ACTE sp. z o.o.. Zgodnie z umową, będą wykonywane w okresie grzewczym, tj. styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku, m. in. w budynkach użyteczności publicznej tj. szkoła, przedszkole, żłobek oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego tj. dom dziecka, dom pomocy społecznej, internat, dom studencki.

Działania są finansowane z budżetu Skarbu Państwa, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego przeznaczonych na realizację tego zadania.

Zachęcamy placówki użyteczności publicznej do włączenia się w realizację tego przedsięwzięcia.

Jednocześnie ważną informacją jest fakt, że pomiar stężenia radonu przy użyciu detektorów śladowych jest bezpieczny.

Materiały edukacyjno-informacyjne, dotyczące zagadnień związanych z narażeniem na radon w budynkach, lokalach, pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi są dostępne:

https://www.gov.pl/web/gis/radon2

https://www.gov.pl/web/gis/radon–podstawowe-informacje.

Informacje można też znaleźć na stronach:

https://www.gov.pl/web/gis/krajowy-plan-dzialania-w-przypadku-narazenia-na-radon

https://www.gov.pl/web/poznajradon

https://www.pzh.gov.pl/radon-pochodzenie-i-wplyw-na-zdrowie/.

Więcej informacji, dotyczących radonu, jego występowania na wybranych obszarach Rzeczypospolitej Polskiej, uwarunkowań występowania radonu w budynkach mieszkalnych lub zakładach pracy można znaleźć w Krajowym planie działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy (M.P. poz. 169).

(Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!