AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Pożyczki płynnościowe dla lokalnych przedsiębiorców

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki Płynnościowej”.

Łączna wartość środków do rozdysponowania w ramach Instrumentu Finansowego wynosi ponad 5,2 mln zł. Pożyczki udzielane są do wyczerpania tej kwoty.

Udzielane są przez Pośrednika Finansowego ze środków Funduszu Funduszy udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy w wys. 5 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.5.3 Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (IF) oraz wkładu własnego Pośrednika Finansowego w wysokości ponad 263 tys. zł.

Oprocentowanie pożyczek już od 0,023% w skali roku. Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczek.

Pożyczkę Płynnościową otrzymać mogą: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którzy  przed 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie:
a.    znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub
b.    są zagrożone skutkami wystąpienia COVID-19 lub
c.    ich przychody z tytułu prowadzonej działalności uległy znacznemu obniżeniu w wyniku wybuchu pandemii COVID-19,

W ramach Instrumentu Finansowego PP finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.
Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki obejmują wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w szczególności:
1.    utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
2.    pokrycie bieżących opłat i wydatków (m.in ZUS, koszty wynajmu, wynagrodzenia pracowników, w tym składowe należne ZUS, US i inne koszty bieżące)
3.    zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy powstałe po 1 lutego 2020 r.
4.    spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp,
5.    finansowanie kapitału obrotowego, w tym zatowarowanie, półprodukty, itp.
6.    sfinansowanie niezbędnych dla istnienia firmy inwestycji umożliwiających dostosowywanie się przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych (m.in rozwinięcie udogodnień teleinformatycznych, sieci dystrybucji zdalnej w tym kurierskiej).

Wnioski o udzielenie pożyczki można składać w trybie ciągłym, do momentu, kiedy suma kwot wnioskowanych pożyczek przekroczy poziom 200% środków, (tj. kwotę 10.526.315,78 zł), przewidzianych w ramach Instrumentu Finansowego. W przypadku przekroczenia tej kwoty, WMARR S.A. w Olsztynie zamieści stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Agencji:  www.wmarr.olsztyn.pl

Wnioski o udzielenie pożyczki wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Agencji od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską, na poniższy adres: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen Józefa Bema 3 (skrzynka podawcza na parterze), 10-516 Olsztyn lub elektronicznie przesyłać na adres: pozyczki.covid19@wmarr.olsztyn.pl w przypadku dokumentów podpisanych przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
WIĘCEJ INFORMACJI

Pytania należy kierować:
e-mail:            wmarr@wmarr.olsztyn.pl
tel.:                 89 521 12 79,    89 521 12 89
fax:                  89 521 12 60

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!