Przygotowanie szkół i przedszkoli do nowego roku

INFORMACJA BURMISTRZA MORĄGA o przygotowaniu przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Morąg do nowego roku szkolnego 2020/2021.

Razem do szkół podstawowych i przedszkoli uczęszczać będzie 2650 uczniów i dzieci.

KADRA PEDAGOGICZNA

W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Morąg w r. szk. 2020/2021 zatrudnionych będzie — w przeliczeniu na etaty — 288,67 nauczycieli, w tym 283 posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 4,67 — licencjat, 1 — SN. Stosownie do uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wśród zatrudnionych będzie 209,82 nauczycieli dyplomowanych, 30,35 nauczycieli mianowanych, 45,5 nauczycieli kontraktowych i 3 nauczycieli stażystów. Nauczyciele posiadają wymagane przepisami kwalifikacje. W ramach Planu Dofinansowania Form Doskonalenia Zawodowego nauczyciele mają możliwość pozyskania środków na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Szacuje się, że w bieżącym roku szkolnym z refundacji czesnego skorzysta ok. 30 nauczycieli. Od września 2020 r. na stanowiskach administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach w przeliczeniu na etaty zatrudnionych będzie 132,55 pracowników oraz 3,5 pracowników sezonowych.

KSZTAŁCENIE SPECJALNE POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność (słabe widzenie, słabe słyszenie, niepełnosprawność ruchową, autyzm, zaburzenia zachowania, niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawność sprzężoną) wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy. Podstawą do objęcia ucznia kształceniem specjalnym jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Odpowiednią formę kształcenia zapewnia organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły. W projektach organizacyjnych na r. szk. 2020/2021 przyznano dodatkowo 182 godzin tygodniowo przeznaczonych na rewalidację indywidualną dla 113 dzieci. W ciągu roku spodziewany jest napływ kolejnych wniosków o zorganizowanie zajęć indywidualnych w ramach kształcenia specjalnego, a więc podane liczby mogą ulec zwiększeniu. Ponadto, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli współorganizujących kształcenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone. W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Morąg zatrudniono — w przeliczeniu na etaty — 25,05 takich nauczycieli. Liczba ta może ulec zmianie w przypadku napływu kolejnych orzeczeń. Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w łącznym wymiarze 105 godzin tygodniowo oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ukierunkowane na wyrównywanie deficytów rozwojowych w łącznym wymiarze 107 godzin tygodniowo. Uczniowie przejawiający zaburzenia zachowania, nieradzący sobie z własnymi emocjami zostaną objęci zajęciami socjoterapeutycznymi oraz zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne, w arkuszach organizacyjnych szkół i przedszkoli zatwierdzono 31,5 godziny na ten cel. We wszystkich szkołach podstawowych na część etatu (5 — 7 godzin w jednej szkole) zatrudniony będzie psycholog. We wszystkich szkołach podstawowych i przedszkolach dla dzieci z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę prowadzona będzie terapia logopedyczna w łącznym wymiarze 182,5 godzin. W Szkole Podstawowej nr 3 w dalszym ciągu będzie funkcjonowała klasa integracyjna, gdzie proces edukacyjny prowadzi nauczyciel przedmiotu i nauczyciel współorganizujący kształcenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych, dostosowując program nauczania do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

POMOC MATERIALNA

Uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe będą mogli ubiegać się pomoc materialną w formie stypendium szkolnego, z którego można pokryć koszty dodatkowych zajęć, np. naukę języków, treningi sportowe, zajęcia taneczne; zakup pomocy o charakterze edukacyjnym, np. przyborów szkolnych, plecaka, stroju na WF, podręczników, zeszytów, encyklopedii, jak również opłacenie abonamentu internetowego czy wyjazdu na zieloną szkołę lub wycieczkę szkolną. Na podstawie danych za r. szk. 2019/2020 można szacować, że będzie to ok. 400 uczniów. Na podstawie danych ze szkół i przedszkoli przewiduje się, że z posiłków w r. szk. 2020/2021 będzie korzystało ok. 1850 osób, w tym ok. 400 uczniów otrzyma dofinansowanie z MOPS w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dożywianie organizowane jest w każdej szkole. W szkołach, w których są kuchnie (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP w Żabim Rogu, SP w Słoneczniku) lub wydawalnie posiłków (SP nr 3, SP w Łącznie, i Szkoła Filialna w Bramce) uczniowie jedzą gorące posiłki. Ponadto, szkoły podstawowe uczestniczą w „Programie dla szkół” (owoce, warzywa i napoje mleczne) realizowanym we współpracy z Agencją Rynku Rolnego. Z bezpłatnego mleka korzysta blisko 100% uczniów oddziałów „0″ i kl. I — VI, natomiast z bezpłatnej porcji owoców i warzyw blisko 100% uczniów kl. I — V szkół podstawowych.

PROJEKTY UNIJNE

1) W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” gmina Morąg otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła —wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach projektu zakupiono 37 laptopów na kwotę 80 tys. zł. Wbudowana kamera, zestaw słuchawkowy i mikrofon na pałąku umożliwiają zdalne nauczanie. Laptopy zostały przekazane do następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 — 6 szt., Szkoła Podstawowa nr 2 — 6 szt., Szkoła Podstawowa nr 3 — 6 szt., Szkoła Podstawowa nr 4 — 6 szt., Szkoła Podstawowa w Łącznie — 4 szt., Szkoła Podstawowa w Słoneczniku — 4 szt., Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu — 5 szt. W II edycji programu pn. Zdalna Szkoła + gmina zakupi ok. 60 laptopów na kwotę 115 tys. zł. 2) W Szkole Podstawowej nr 1 kontynuowany będzie projekt „Kreujemy przyszłość w Jedynce” — wartość projektu realizowanego w okresie IV 2019 — II 2021 wynosi 411 tys. zł; bierze w nim udział 100 uczniów, 28 nauczycieli i 16 rodziców; jego celem jest rozwinięcie kompetencji i zainteresowań uczniów poprzez nabycie kompetencji kluczowych (m.in. ICT, językowych, społecznych) oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w ramach projektu realizowane są dla uczniów zajęcia z robotyki, języka angielskiego, warsztaty dziennikarskie, treningi zawodoznawcze oraz kursy dla nauczycieli m.in. z zakresu rozwijania u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy, tutoringu, wykorzystania w pracy tabletów i urządzeń mobilnych. W ramach projektu zaplanowano również zakup wyposażenia szkolnego i pomocy dydaktycznych.

DOWOŻENIE

Zgodnie z zawartymi umowami do 31 XII 2020 uczniowie dowożeni będą na 22 trasach przez następujących przewoźników: PTO „Lipnicki” sp. z o.o. sp.k., Przewozy Osobowe „MI RAS”, SOSW w Szymanowie. We wrześniu 2020 r. zostanie ogłoszony przetarg na dowożenie uczniów w roku 2021.

Poza pracami remontowymi wyszczególnionymi w tabeli poniżej, w szkołach i przedszkolach:

  1. wykonano we własnym zakresie wiele innych prac remontowych i naprawczych, w tym m. in. odnowiono powłoki ścienne sal lekcyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń szkolnych, naprawiono meble szkolne;
  2. przygotowano sale lekcyjne do nowego roku szkolnego, w tym ławki i stoliki uczniowskie w poszczególnych salach dostosowano do liczby i wzrostu uczniów; 3. wykonano wiele innych prac porządkowych, w tym przeprowadzono gruntowne sprzątanie wszystkich pomieszczeń szkolnych łącznie z myciem lamperii, okien, zabawek, praniem dywanów i wykładzin dywanowych w salach przedszkolnych i klas młodszych; 4. wykonano prace pielęgnacyjne terenów zielonych: skoszono trawę, przycięto żywopłoty.
  3. W celu zwiększenia miejsc przedszkolnych w szkołach oprócz 8 oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego czyli tzw. „zerówek” zorganizowano 8 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 — 5 lat. Szczególnie ważne ze względu na oczekiwania społeczne było zorganizowanie kolejny rok z rzędu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 oddziałów dla dzieci 3-letnich. W efekcie podjętych działań wszystkim dzieciom zgłoszonym przez rodziców podczas rekrutacji zapewniono miejsca w oddziałach przedszkolnych.
  4. Podjęte działania organizacyjne, kadrowe i gospodarcze dają podstawę do stwierdzenia, że szkoły i przedszkola zostały właściwie przygotowane do nauczania stacjonarnego w nowym roku szkolnym 2020/2021.
  5. W związku z sytuacją epidemiologiczną dyrektorzy wszystkich jednostek zostali zobowiązani do przygotowania planu działania na wypadek innej organizacji szkół i przedszkoli, tj. zdalnego nauczania w pełnym zakresie oraz nauczania w systemie mieszanym (stacjonarne nauczanie i zdalne nauczanie).

(UM Morąg)