AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Publiczny wglądu do miejscowego planu zagospodarowania obszaru Jeziora Narie

Burmistrz Morąga informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jeziora Narie w gminie Morąg wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Morągu (www.bip.morag.pl). We wskazanym okresie wyłożenia można także zapoznać się z projektem planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 listopada 9, 14-300 Morąg w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. o godzinie 13.00 w sali nr 26 w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu.

Zgodnie z ustawą, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Gminy Morąg (na adres Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 listopada 9, 14-300 Morąg) lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres: morag@morag.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca 2023 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Morągu (www.bip.morag.p1/) zamieszczone są informacje o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do tego projektu. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko — stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…), należy składać do Burmistrza Morąga na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu planu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Morąga.

11578_GR.6721.3.2022_Obwieszczenie

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!