AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Radni wyznaczyli obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Morąg

Rada Miejska w Morągu w przyjętej uchwale wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Morąg.

Na terenie Gminy Morąg wyznacza się:  1) obszar zdegradowany o powierzchni 4371 ha zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 2) obszar- rewitalizacji o powierzchni 54,82 ha zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego – czytamy w uchwale.

– Z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wynika, iż przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne. Tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oznacza konieczność opracowania gminnego programu rewitalizacji, który stanowi zasadniczy dokument programujący działania w tym zakresie. Zgodnie z art. 8 ww. ustawy, w przypadku, gdy gmina zamierza realizować ww. zadanie własne, rada gminy wyznacza w drodze uchwały obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, którą uruchamia proces tworzenia gminnego programu rewitalizacji. Mając na uwadze potrzebę kontynuowania procesu rewitalizacji, realizowanego w oparciu o „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Morąg do roku 2023″, niezbędne jest opracowanie gminnego programu rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji. W pierwszej kolejności w procedurze opracowania tego programu wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Morąg. Podstawą do podjęcia tej uchwały jest diagnoza potwierdzająca spełnienie przez proponowany obszar przesłanek określonych w art. 9 i 10 ww. ustawy. W tym celu opracowano dokument pn. „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Morąg”. W efekcie przeprowadzonych analiz został wskazany obszar Gminy charakteryzujący się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym) oraz pozaspołecznych, a także istotnością dla procesów rozwoju lokalnego. W diagnozie potwierdzono spełnienie przesłanek ustawowych wynikających z art. 9 i 10 ww. ustawy dla wyznaczanego niniejszą uchwałą obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Projekt niniejszej uchwały podlegał konsultacjom społecznym trwającym w dniach od 16.08.2023 r. do 15.09.2023 r. na zasadach i w formach określonych w art. 6 ustawy, które potwierdziły zasadność jego wyznaczenia oraz zaproponowanych w uchwale rozwiązań. Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg został dołączony do wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy – wyjaśnia Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!