AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Rekrutacje do szkół, przedszkoli i żłobka

Rozpoczyna się rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gminie Morąg. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące rekrutacji do poszczególnych placówek (informacje dostępne są również na stronach szkół i przedszkoli oraz bezpośrednio w placówkach).

O tegorocznej rekrutacji do szkół , przedszkoli i żłobka mówi Marek Siudak, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Morągu:

REKRUTACJA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK:

– Dyrektor Przedszkola Nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu ogłasza: 

zapisy na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będą od 17 lutego do 28 lutego 2020 roku.

Rekrutacja obejmuje w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Morąg na 5 lub 9,5 godziny. Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie  placówki lub ze strony internetowej (www.przedszkole6morag.edupage.org) od dnia 10.02.2020r.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola od 17.02.2020r. do 28.02.2020r. w godz. 8.00-15.00

UWAGA RODZICE- WAŻNE! 

Dyrektor Przedszkola Nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu informuje również, że „Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego” będą dostępne u wychowawców w grupach, w sekretariacie lub na stronie internetowej przedszkola od 03.02. 2020r. (przedszkole6morag.edupage.org). Wypełnione deklaracje należy złożyć w nieprzekraczalnym termi-nie do 10.02.2020r. w sekretariacie placówki w godz. 8.00-15.00. Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona w wyżej wymienionym ter-minie, dziecko będzie podlegało nowej rekrutacji, tak jak dzieci, których rodzice po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola.

– Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Morągu ogłasza:

zapisy na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będą  od 17 lutego do 28 lutego 2020 roku.

Rekrutacja obejmuje w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe H na obszarze Gminy Morąg na 5 lub 9,5 godziny. Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie placówki lub ze strony internetowej (www.przedszkole2morag.pl) od dnia 10.02.2020r.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola od 17.02.2020r. do 28.02.2020r. w godz. 8.00-15.00

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

UWAGA RODZICE!!!

Informuję, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. — Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz. 1430 z późn. zm.) może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do Burmistrza Morąga o potwierdzenie tych okoliczności.

– OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE  do żłobka

Dyrektor  Żłobka Miejskiego  w  Morągu  ogłasza:  zapisy na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będą od 10 marca do 25 marca 2019 roku.

Rekrutacja obejmuje w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe  na obszarze Gminy Morąg na 5 lub 9,5 godziny.

Wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka można pobrać w sekretariacie   placówki lub ze strony internetowej (www.przedszkole2morag.pl) od dnia 04.03.2019r.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w sekretariacie od 10.03.2019r. do 25.03.2019r.

Wniosek zgłoszenia dziecka 2019
WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Żłobka Miejskiego na rok szkolny 2019/2020

– Dyrektor Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu ogłasza:
zapisy na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będą od 17 lutego do 28 lutego 2020 roku.
Rekrutacja obejmuje w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Morąg na 5 lub 9,5 godziny.
Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie placówki lub ze strony internetowej (www.przedszkolejedyneczka.edupage.org) od dnia 10.02.2020r.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola od 17.02.2020r. do 28.02.2020r. w godz. 8.00-15.00

UWAGA RODZICE – WAŻNE!

Uprzejmie informuję, że ”Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego” będą dostępne u wychowawców grup, w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej przedszkola od 03.02.2020 r.

(www.przedszkolejedyneczka.edupage.org).

Wypełnione deklaracje należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10.02.2020r. w sekretariacie placówki w godz. 8.00-15.00.

Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona w wyżej wymienionym terminie, dziecko będzie podlegało nowej rekrutacji, tak jak dzieci, których rodzice po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola.

Deklaracja na kontynuację

UWAGA RODZICE!!!

Informuję,  że  przewodniczący  komisji  rekrutacyjnej  na podstawie  art. 150 ust. 7 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz. 1430 z późn. zm.) może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do Burmistrza Morąga o potwierdzenie tych okoliczności.

REKRUTACJA SZKOŁY:

– Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu, działając na podstawie
Zarządzenia  Nr 257/19  Burmistrza Morąga z dnia 13 grudnia 2019r., ogłasza w dniach od 17 lutego do 28 lutego 2020 r. zapisy na rok szkolny 2020/2021:

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu, dzieci:

urodzonych w roku 2013 (siedmiolatki),

urodzonych w roku 2014 (sześciolatki) – na wniosek rodzica
w przypadku, kiedy dziecko wcześniej uczęszczało do przedszkola w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do oddziału przedszkolnego „O” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu, dzieci: urodzonych w roku 2014 (sześciolatki), których rodzice mają obowiązek zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego „O” w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz urodzonych w roku 2015 (pięciolatki).

Rodzice dziecka aktualnie zamieszkującego w obwodzie szkoły mają obowiązek zgłoszenia dziecka do klasy I. Przyjęcie dziecka następuje wtedy z urzędu. W przypadku wolnych miejsc, po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji, do klasy I będą mogły być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, na wniosek złożony przez rodziców.

Wypełnione zgłoszenia, wraz z załącznikami, należy składać w dniach 17 lutego do 28 lutego 2020 r., w godzinach 730 – 1530 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu. 

Z zasadami rekrutacji można zapoznać się na stronie internetowej szkoły jedynka.hg.pl w zakładce – „REKRUTACJA 2020/2021” lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1.

Dokumenty (zgłoszenie, wniosek, oświadczenia) można pobrać
w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 jedynka.hg.pl

Krzysztof Urbaszek, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu

Dokumenty do pobrania:

Terminy rekrutacyjne

Zasady przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Zasady rekrutacji do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do kl. I

Oświadczenia rodziców – załączniki do wniosku

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie woli przyjęcia do klasy pierwszej

Oświadczenie o krewnych

Oświadczenie o szczepieniu

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu

ogłasza w dniach 17 do 28 lutego   2020 roku zapisy:

Dzieci do klas I :

urodzonych w roku 2013 (7-latki),

urodzonych w 2014 (6-latki) na wniosek rodzica w przypadku kiedy dziecko objęte było rocznym przygotowaniem przedzszkolnym w przedszkolu lub szkole lub posiada opinię Poradni Psychologiczno Pedagoginej o możliwosći rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

przy zapisie dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły – zgłoszenie

przy zapisie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły – wniosek i dokumenty okreslone w zasadach rekrutacji w zakładce rekrutacja.

Dzieci do oddziału „O”

urodzonych w 2014 roku (6 latki)

rodzice mają obowiązek zaoisać dziecko do oddziału „O” w szkole  lub przedszkolu w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

zasady rekrutacji w zakładce rekrutacja

Zapewnione dowożenie dziecka z obwodu szkoły

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisów proszę dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach 7:30 – 15:30 /oraz wyznaczonym terminie co w znacznym stopniu umożliwi dokonanie podziału na klasy i grupy przedszkolne.

Dyrektor SP Nr 2 w Morągu

Cezary Altman

Zapisy do klas pierwszych i zerowki na 2020-2021 plakat ogloszenie.docx (50.26 KB)

Zasady rekrutacji do klasy I zalacznik nr 2 sp2 2020-20121.docx (24.35 KB)

Zgloszenie dziecka klasa I sp 2 2020- 2021 z obwodu szkoly.docx (22.94 KB)

Wniosek o przyjecie dziecka klasa I sp 2 2020-2021.docx (25.52 KB)

Zasady rekrutacji do oddzialu O zalacznik nr 1 sp2 2020-2021.docx (27.91 KB)

Wniosek kontynuacja oddzialy przedszkolne sp2 2020- 2021.docx (22.28 KB)

Wniosek o przyjecie dziecka do oddzialu przedszkolnego sp2 2020-2021.docx (32.17 KB)

Oswiadzcenie woli rodzica przyjecie do kl I i oddzialu przedszkolnego sp2 2020-2021.docx (13.97 KB)

Rekrutacja 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu

Wzory  wniosków można pobrać w sekretariacie szkoły

w godz. od 7.00 do 15.00

lub tutaj

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego (800.44 KB)

Zasady rekrutacji do klasy I (900.77 KB)

Oddział przedszkolny deklaracja o kontynuowaniu (726.37 KB)

Oświadczenie woli rodzica (400.35 KB)

Klasa I wniosek dla dziecka spoza obwodu szkoły (679.12 KB)

Klasa I zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły (880.93 KB)

Oddział przedszkolny- wniosek o przyjęcie (644.07 KB)

Obwód Szkoły Podstawowej nr 4 im (30.09 KB)

Zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu na rok szkolny 2020/2021

odbywać się będą w dniach od 17 lutego do 28 lutego 2020 roku od godz. 8.00 do 15.30 w sekretariacie szkoły.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – należy wypełnić „Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej”
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – należy wypełnić „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I”
Uwaga! Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może być przyjęte do szkoły jedynie w przypadku, gdy szkoła posiada wolne miejsca. Jeżeli liczba chętnych będzie większa niż liczba wolnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne.
Dokumenty potrzebne do zapisów są do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły : www.sp3.com.pl
Wnioski do oddziałów przedszkolnych dla dzieci 4-5-letnich i 6-letnich, które chcą realizować roczne przygotowanie przedszkolne w szkole- do pobrania jak wyżej.

 (red.)

error: Nie kopiuj!!!