Warmia i Mazury

Środowisko przyrodnicze regionu ze wsparciem

Zarząd województwa zdecydował o ogłoszeniu kolejnego konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

26 milionów zł przeznaczono na dofinansowanie projektów, których celem jest ochrona bioróżnorodności (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej).

Dbałość o wysokiej jakości środowisko przyrodnicze regionuczyste i bioróżnorodne – to jeden z naszych priorytetówmówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.Podkreślamy to konsekwentnie w kolejnych edycjach Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego i równie konsekwentnie realizujemy.

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Unijne dofinansowanie może być przeznaczone na: ochronę parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, realizację programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii, tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime (w tym np.: banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych), ochronę in -situ lub ex -situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz realizację zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

Priorytetowo będą traktowane inwestycje w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody położonych na obszarach Natura 2000.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 13 lipca do 17 sierpnia.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa będą dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!