AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Straż Miejska o bezpieczeństwie na terenie gminy

Obszarem działania Straży Miejskiej w Morągu jest Gmina Morąg, której powierzchnia wynosi 31 tysięcy hektarów i zamieszkiwana jest przez około 24 tysiące ludzi w sześćdziesięciu miejscowościach. Zadania wynikające z ustawy o strażach gminnych realizuje pięciu strażników. Głównym zadaniem straży miejskiej jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

W wyniku swojej działalności Straż Miejska w okresie od stycznia do września 2021r ujawniła ogółem: 387 wykroczenia (422 wykroczeń w analogicznym okresie 2021r) z czego: udzielono 262 pouczeń (286 w analogicznym okresie 2021 r ) nałożono 120 mandatów karnych na łączną kwotę 11750 zł. (131 w analogicznym okresie 2021 r ) skierowano 5 wniosków o ukaranie do Sądu (5 w analogicznym okresie 2021r)

Najwięcej ujawniono wykroczeń dotyczących : bezpieczeństwa w komunikacji — 193 wykroczenia; urządzeniom publicznym – 50 wykroczenia; naruszenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach — 44 wykroczeń; wykroczenia dotyczące postępowania z odpadami — 33 wykroczeń;

Odnotowano spadek popełnionych wykroczeń w porównaniu do roku ubiegłego o około 8 %. W dalszym ciągu występują zjawiska i problemy lat ubiegłych takich jak: parkowanie pojazdów na trawnikach oraz miejscach, w których obowiązują zakazy, niedopełnianie obowiązków przez właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nagminnego spalania tzw. odpadów zielonych, zaśmiecania miejsc publicznych, brak nadzoru nad zwierzętami domowymi wyprowadzanymi w miejsca publiczne, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem jego spożywania. Uporczywy zjawiskiem jest zgłaszane przez mieszkańców gromadzenie się młodzieży podczas przerw międzylekcyjnych między budynkami mieszkalnymi przy ulicach : Kujawska, Szkolna, Pułaskiego, Leśna , Mickiewicza oraz Samulewskiego gdzie dochodzi do zaśmiecania terenu.

(Straż Miejska w Morągu)

error: Nie kopiuj!!!