Warmia i Mazury

System pieczy zastępczej – konsultacje społeczne

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Warmińsko-Mazurskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027”.

Na potrzeby opracowania „Warmińsko-Mazurskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027” ROPS w Olsztynie przeprowadził w I połowie 2022 roku badanie ankietowe systemu pieczy zastępczej, w którym udział wzięło 19 powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz 105 ośrodków pomocy społecznej.

Dzięki temu możliwe było poznanie opinii, potrzeb i oczekiwań, dotyczących funkcjonowania pieczy zastępczej w regionie, osób bezpośrednio realizujących zadania zawodowe w tym zakresie.

W rezultacie program zyskał wysoką wartość diagnostyczną, która wzmacnia jego praktyczny wymiar.

Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w okresie 35 dni od daty opublikowania ogłoszenia w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji dotyczących treści projektu „Warmińsko-Mazurskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027”. Opinie, uwagi i propozycje należy zgłaszać na piśmie lub drogą mailową na formularzu konsultacji.

Opinie, uwagi i propozycje wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazywać:

1) drogą elektroniczną na adres: rops@warmia.mazury.pl;
2) drogą korespondencyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn;
3) bezpośrednio do sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy
ul. Głowackiego 17 w Olsztynie, pokój 10 A w godzinach pracy Urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu przed dniem publikacji niniejszego ogłoszenia oraz po upływie 35 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia,
jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Opinie, uwagi i propozycje przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych nie będą brane pod uwagę.

Nieprzedstawienie opinii, uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia.

27 kwietnia 2023 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, w godzinach 12.00-14.00, odbędzie się otwarte spotkanie, mające na celu skonsultowanie projektu ww. Programu
ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

Informacji w sprawie konsultacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(tel. 89 521 95 08, k.laskowska@warmia.mazury.pl).

DO POBRANIA:
– Projekt „Warmińsko-Mazurskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027”
– Formularz konsultacji.doc

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!