Sześć zadań z samorządową dotacją

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych samorządu województwa z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ich realizatorami będą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs obejmował edukację ekologiczną, działania interwencyjne w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym, działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim, prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu przyrodniczego i stanu środowiska wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego, w tym tworzenie i promocję giełd i platformy internetowej wymiary rzeczy używanych, zbieranie odpadów, a także działania na rzecz nie marnowania żywności centrów ponownego użytkowania przedmiotów, jak również ochronę powietrza i poprawę jego jakości poprzez akcje edukacyjne promujące m.in. wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej (np. termomodernizację), informujące o szkodliwości spalania paliw stałych w kotłach pozaklasowych i spalania odpadów w paleniskach domowych oraz wspierające zachowania proekologiczne w zakresie ogrzewania indywidualnego i przyzwyczajeń transportowych.

W ramach przedsięwzięcia wpłynęły 44 oferty, najwięcej z nich dotyczyło edukacji ekologicznej.

Dofinansowanie otrzyma sześć zadań. Łączna kwota dotacji, które zostaną przekazane z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 150 tys. zł.

Wśród tych ofert, które zostały ocenione najwyżej znalazły się:
•    Fundacja Rozwoju Regionów – zadanie „11 EDYCJA KONKURSU „EKO-SOŁECTWO” – Kampania Edukacyjna”,
•    Fundacja na rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej Idea – zadanie „Eko spływ III”,
•    Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA – zadanie „EKOREGION”,
•    Fundacja Zwierzętom w Potrzebie – zadanie „Przygotowanie wybiegu dla łosi w celu ochrony walorów przyrodniczych Warmii i Mazur”,
•    Fundacja Puszczy Rominckiej – zadanie „Czynna ochrona płazów na terenie Mazur wschodnich poprzez budowę miejsc hibernacji”,
•    Giżyckie Stowarzyszenie BRAT KOT – zadanie „O dobrostan bezdomnych zwierząt”

(wwim)