AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika

Zgodnie z art. 67a. § 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900) Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

Umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych można złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Morągu (parter), przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP (numer skrytki /urzadmorag/Skrytka). Podanie składane za pośrednictwem platformy ePUAP powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Ponadto we wniosku musi zostać wskazany adres elektroniczny wnioskodawcy.

Zgodnie z art.  67b § 1. ustawy Ordynacja podatkowa Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać wyżej wymienionych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnik).

Sztandarową formą udzielania ulg dla podatników prowadzących działalność gospodarczą jest pomoc de minimis. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawarte są w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku, które weszło w życie 1 stycznia 2014 roku.                                               

II Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

Wniosek podatnika o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych powinien zawierać następujące elementy formalne:

Wskazanie wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa oraz adres zamieszkania /siedziba).

Numer identyfikacji podatkowej (PESEL/NIP).

Data sporządzenia pisma.

Oznaczenie organu podatkowego do którego kierowany jest wniosek.

Treść żądania, stanowiącego przedmiot wniosku:

wskazanie rodzaju ulgi podatkowej: umorzenie, odroczenie lub rozłożenie zapłaty na raty,

w przypadku wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej podatnik powinien zaproponować wysokość i ilość rat oraz terminy spłaty,

w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo formy wnioskowanej pomocy (pomoc publiczna/de minimis, nie stanowiąca pomocy publicznej).

  1. Czytelny podpis.

Ponadto, wniosek powinien wskazywać celowość udzielenia ulgi, a mianowicie ważny interes podatnika lub interes publiczny. Pojęcia ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego stanowią klauzule generalne. Ich treść jest  przedmiotem ustaleń prowadzonych w toku postępowania na podstawie całokształtu okoliczności występujących w konkretnej sprawie.

III Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych:

Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej:

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym Wnioskodawcy.

Dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz wydatki związane z utrzymaniem rodziny.

Roczne zeznania podatkowe za ubiegły rok kalendarzowy wnioskodawcy wraz z osobami prowadzącymi  z nim wspólne gospodarstwo domowe.

Podatnicy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza:

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym Wnioskodawcy.

Dokumenty potwierdzające sytuacje finansowo-ekonomiczną firmy (przedłożenie sprawozdań finansowych) – dochody, wydatki, zobowiązania.

Księgowe miesięczne zestawienie przychodów oraz wydatków w roku bieżącym z uwzględniem  wyliczenia dochodu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Roczne zeznanie podatkowe za ubiegły rok kalendarzowy wnioskodawcy oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe.

Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.

Załącznik dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, albo formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Podatnicy – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

Załącznik o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu (pełna księgowość).

Sprawozdania finansowe z uwzględniem 3 ostatnich lat obrotowych.

Dokumenty potwierdzające sytuacje finansowo-ekonomiczną firmy (przedłożenie sprawozdań finansowych) – dochody, wydatki, zobowiązania.

Wstępna wersja bilansu, rachunku zysku oraz strat, a także przepływów pieniężnych lub zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego – za rok bieżący, zgodnie ze stanem na koniec miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Prognoza przychodów i wydatków na kolejne miesiące danego roku.

Złożenie wyjaśnień w zakresie przyczyn utraty zdolności do uregulowania należności podatkowych oraz utraty płynności finansowej.

Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

IV Złożenie wniosku

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych można złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Morągu (parter), przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP (numer skrytki /urzadmorag/Skrytka). Podanie składane za pośrednictwem platformy ePUAP powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Ponadto we wniosku musi zostać wskazany adres elektroniczny wnioskodawcy.

V Termin rozpatrzenia wniosku

Zgodnie z art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzane postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

W przypadku braku kompletnej dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę, zgodnie z art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnik zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z udzieleniem ulgi podatkowej można uzyskać pokoju numer 28 Urzędu Miejskiego w Morągu (II piętro) lub telefonicznie 89 757 22 31, wew. 24.

2 Wzór wniosku o ulgę – osoby fizyczne (DOC, 39 KiB)

3 oświadczenie majątkowe (DOC, 511 KiB)

4 Wzór wniosku o ulgę – przedsiębiorcy (DOC, 39 KiB)

5 Załącznik dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (DOC, 48 KiB)

6 Załącznik dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu (pełna księgowość) (DOC, 41.5 KiB)

7 Załącznik dla osób prowadzących działalność rolniczą (gospodarstwo rolne) (DOC, 66.5 KiB)

8 Oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis (DOC, 29.5 KiB)

9 Formularz informacji (pomoc de minimis) (DOC, 412.5 KiB)

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!