AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Urząd Miejski poszukuje inspektora BHP

Urząd Miejski w Morągu poszukuje do pracy na cały etat inspektora BHP w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

  1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
  2. Wymagania niezbędne:

posiada obywatelstwo polskie,

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

posiada wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub wykształcenie średnie – zawód technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

doświadczenie zawodowe – minimum 3 letni staż pracy na stanowisku Inspektora BHP,

mile widziane doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub rządowej, prawo jazdy kat. B oraz uprawnienia Inspektora p poż.,

biegła obsługa komputera.

  1. Wymagane dokumenty:

currliculum vitae,

list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie umiejętności i doświadczeń( np. staż pracy)

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie o następującej treści” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz.1000 ze.zm)”,

oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

  1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
  2. Termin:

2020-10-05 00:00:00

  1. Sposób:

Oferty należy składać w podwójnych kopertach ( zewnętrzna z adresem, wewnętrzna z napisem „ Nabór – Inspektor BHP”) do dnia 05.10.2020r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu p. nr 30 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg (liczy się data wpływu do Urzędu).

Ogłoszenie o naborze (PDF, 1.1 MiB)

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!