Warmia i Mazury

Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja w regionie

Zarząd województwa uchwałą nr 30/462/23/VI z 3 lipca 2023 roku przyjął „Warmińsko-Mazurski Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023-2025”.

Dokument został opracowany przy współudziale zespołu ds. rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji w województwie warmińsko-mazurskim.

Konsultacje społeczne projektu trwały do 7 czerwca 2023 roku, a zgłoszone uwagi, opinie i propozycje zostały rozpatrzone i wykorzystane przy opracowywaniu jego ostatecznej wersji.

Wojewódzki charakter dokumentu umożliwia zaplanowanie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych w sposób uporządkowany, ustrukturyzowany, w oparciu o dostępne środki europejskie, krajowe i samorządowe.

Założenia planu wynikają z przeprowadzonej diagnozy realizacji i zapotrzebowania na świadczenie konkretnych usług społecznych w poszczególnych grupach objętych interwencją.

Diagnoza stanowi załącznik do planu.

Więcej informacji na stronie:
https://bip.warmia.mazury.pl/akty/16917/uchwala-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-pn.-warminsko-mazurski-plan-rozwoju-uslug-rozwoju-uslug-spolecznych-i-deinstytucjonalizacji-na-lata-2023-2025..html

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!