VI Festiwal Piosenki Angielskiej

Festiwal odbędzie się 29 września 2020 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowo-kinowej Morąskiego Domu Kultury.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 22.09.2020 r.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 795402057 (sprawy organizacyjne) oraz 502380650 (nagłośnienie).

REGULAMIN

Organizator:
Morąski Dom Kultury

Cele:
– prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów
– propagowanie nauki języków obcych poprzez śpiew
– promowanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży
– promocja talentów

Termin i miejsce imprezy:
Festiwal odbędzie się 29.09.2020 r. o godzinie 10:00 w sali widowiskowo-kinowej Morąskiego Domu Kultury.

Warunki uczestnictwa:

 1. Festiwal obejmuje pięć kategorii wiekowych: I kategoria – uczniowie szkół podstawowych (klasy I – III), II kategoria – uczniowie szkół podstawowych (klasy IV- VI), III kategoria – młodzież z klas VII i VIII, IV kategoria – młodzież ze szkół średnich i dorośli, V kategoria – duety: Junior – Senior.
  2. Festiwal zostanie przeprowadzony w kategoriach: soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno – instrumentalne oraz chóry.
  3. Członkowie zespołów mogą występować powtórnie w charakterze solisty.
  4. Jeżeli uczestnik brał udział w festiwalu w ubiegłym roku, nie może wykonać tej samej piosenki w roku bieżącym.

Zasady organizacji:

 1. Warunkiem udziału w festiwalu jest przygotowanie i zaprezentowanie dowolnej piosenki w języku angielskim (styl muzyczny do wyboru). Czas wykonania utworu nie może przekroczyć 5 minut.
  2. Uczeń musi rozumieć słowa piosenki.
  3. Piosenki, które będą wykonywane przez uczestników mogą być ich własną twórczością.
  4. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
  5. Po zgłoszeniu do festiwalu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.
  6. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 22.09.2020 r.
  7. Kartę zgłoszenia można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub wysłać elektronicznie na adres: mdk.morag@o2.pl
  8. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań festiwalowych może być akompaniament własny lub nagranie instrumentalne pojedynczego utworu na nośniku pendrive w formacie MP3 jako pojedyncze utwory bez folderów (nagranie należy dostarczyć przed występem do akustyka).
  9. Organizator zapewnia profesjonalną aparaturę nagłaśniającą oraz oświetlenie.
  10. Organizatorzy zastrzegają prawo do dokonania rejestracji fotograficznej, filmowej i dźwiękowej uczestników biorących udział w festiwalu w celu ich publicznej popularyzacji.
  11. Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników i zwycięzców przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia festiwalu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników imprezy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Uczestnikom festiwalu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.
  12. Uczestnicy i opiekunowie we własnym zakresie pokrywają wszelkie koszty podróży oraz ubezpieczenia na czas trwania festiwalu.
  13. Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.
  14. Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
  15. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

Ocena i nagrody:

 1. Oceny wykonawców dokona Komisja artystyczno- językowa powołana przez organizatorów Festiwalu.
  2. Jury oceniać będzie: poprawność i biegłość językową, interpretację wykonywanych utworów, wartość artystyczną utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika, muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny.
  3. W wyniku przesłuchań festiwalowych Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej z Kategorii wiekowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Werdykt komisji festiwalowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnictwo w festiwalu jest równoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby festiwalu oraz na publikowanie zdjęć i nagrań przez organizatorów oraz media obsługujące imprezę.
  2. Szczegółowych informacji udziela:
  Beata Cetkowska tel: 795402057 (sprawy organizacyjne)
  Jarosław Łabudziński tel: 502380650 (nagłośnienie)
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

(MDK)