Warmia i Mazury

Wsparcie na organizację wydarzeń kulinarnych

Samorząd województwa ogłasza II nabór (uzupełniający) w ramach konkursu dla gmin na  „Organizację wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2023 roku”

O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie lub miejskie położone na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które zorganizują wydarzenie o charakterze kulinarnym i nie otrzymały dofinansowania w pierwszym naborze.

Celem ogólnym konkursu jest promocja i upowszechnianie produkcji żywności regionalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej w województwie warmińsko – mazurskim.

Wydarzenia wskazane przez gminy do dofinansowania muszą być spójne z dokumentem: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”, w którym żywność wysokiej jakości została wskazana jako jedna z inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego i muszą obejmować promocję jednego lub dwóch produktów/surowców żywnościowych charakterystycznych dla obszaru gminy.

Wydarzenia, które otrzymają dofinansowanie zostaną ujęte w „Kalendarzu imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2023 r.”.

Środki dotacji mogą być wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie zadań składających się na organizację wydarzenia o zasięgu regionalnym, promującym żywność regionalną, lokalną, naturalną, tradycyjną jak: organizacja konkursów kulinarnych, pokazów kulinarnych, wynajem stoisk wystawienniczych na potrzeby przeprowadzenia degustacji, zorganizowania kiermaszu produktów od lokalnych/regionalnych producentów żywności, edukację dzieci i dorosłych poprzez prelekcje i konkursy związane np.: z właściwym odżywianiem, niemarnowaniem żywności, produktem tradycyjnym, oznakowaniem produktów żywnościowych, czytaniem etykiet, wynajem infrastruktury technicznej, tj. np.: scena, nagłośnienie, wynajem sprzętu, wynajem sali, zakup nagród dla uczestników konkursów kulinarnych, pokrycie kosztów prowadzącego wydarzenie, działania promocyjne związane z wydarzeniem.

Pula środków finansowych wynosi nieco ponad 111 tys. zł. Maksymalna wysokość pomocy finansowej na wydarzenie nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł brutto, przy czym udział dotacji będzie stanowił nie więcej niż 50 proc. całkowitych kosztów wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy.

Na realizację zadań w ramach konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2023 roku”, Samorząd województwa przeznaczył środki finansowe w wysokości 250 tys. złotych
(łącznie w dwóch naborach).

Komisja konkursowa wyłoni listę wydarzeń, które zarząd województwa  zarekomenduje sejmikowi województwa warmińsko-mazurskiego do udzielenia pomocy finansowej.

Termin składania wniosków upływa 12 maja 2023 roku

Do pobrania:
– Regulamin konkursu
– Wniosek o udzielenie pomocy finansowej
– Wzór umowy
– Wzór sprawozdania

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!