Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej – szkolenia

Ruszył nabór na bezpłatne szkolenia kierowane do kadr jednostek systemu wsparcia rodziny,  pieczy zastępczej i adopcji z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Dla rodziny”.

Uczestnikami szkoleń mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania pieczy zastępczej oraz służb zatrudnionych na podstawie różnorodnych form zatrudnienia, współpracy, pracujących „na rzecz” oraz zaangażowanych w realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, realizujący zadania na rzecz makroregionu północno-zachodniego.

W ramach projektu realizowane są szkolenia m.in. z następujących obszarów tematycznych:
–  szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel
– szkolenia z zakresu stosowania prawa
– szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
– szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji

Projekt realizowany jest na mocy umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze makroregionu północno-zachodniego, obejmującego następujące województwa: lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

Zadania w nim przewidziane realizowane będą w okresie  od 01.07.2017 r. do 31.12.2020 r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II -Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy
Harmonogram szkoleń
Informacja o projekcie
List intencyjny MRPiPS
Oświadczenie o zatrudnieniu
Regulamin rekrutacji uczestnictwa
Zaproszenie na szkolenia

(wwim)