Warmia i Mazury

Wzrost wyspecjalizowanych usług medycznych

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu otwarto zmodernizowany Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Trakt Porodowy.

„Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu wraz z doposażeniem” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1. – Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2. – Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (ZIT bis).

Planowana w projekcie modernizacja Traktu porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz doposażenie tych oddziałów ma na celu reorganizację powierzchniową, podniesienie standardów opieki medycznej nad matką i dzieckiem oraz standardów użytkowych, w tym polepszenie warunków bytowych pacjentów i warunków pracy personelu, a w konsekwencji podniesienie jakości wyspecjalizowanych usług medycznych na terenie Elbląga i okolic.

Cel główny projektu to zwiększenie dostępności kobiet do wysokospecjalistycznych usług w zakresie ginekologii i położnictwa oraz podniesienie standardu opieki nad noworodkami poprzez przebudowę i doposażenie części położniczej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Traktu porodowego, co przyczyni się w znacznej mierze, między innymi do:
•    zwiększenia jakości świadczonych usług medycznych
•    upowszechnienia dostępu do nowoczesnych metod leczenia i diagnozowania
•    poprawy warunków przebywania na oddziałach kobiet i dzieci
•    dostosowania obecnej infrastruktury do potrzeb i standardów obowiązujących w UE
•    rozwoju nowych technologii medycznych i nowoczesnych metod diagnostycznych
w oparciu o przebudowaną infrastrukturę oraz zakupiony sprzęt
•    podniesienia poziomu umiejętności i wiedzy personelu, wzrostu zadowolenia pacjentów
•    poprawę efektywności

Obiekt spełnia wszystkie wymagania w zakresie:
•    Ochrony przeciwpożarowej
•    Sanitarno – epidemiologicznej
•    Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.
•    Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Trakt Porodowy posiada:
•    3-stanowiskową salę porodów rodzinnych z sanitariatami dla położnic przebywających na każdym ze stanowisk porodowych.
•    Stanowisko pierwszej pielęgnacji i resuscytacji noworodka wraz ze stanowiskiem monitorowania  okołoporodowego
•    Pomieszczenie po porodach powikłanych (3-łóżkowe z sanitariatem), sąsiadujące z pokojem personelu dyżurnego, posiadające również nadzór za pomocą kamer.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział Ginekologiczno-Położniczy został doposażony w nowoczesny sprzęt, m.in.: w stół operacyjny do zabiegów ginekologicznych, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, aparaty do znieczulenia ogólnego, respiratory, kardiomonitory, zestawy reanimacyjne, detektory tętna, inkubatory, kompletny zestaw intensywnego nadzoru położniczego wraz z trzema kardiotokografami, inkubatory.

Przełoży się w dużej mierze na poprawę efektów zdrowotnych zwłaszcza w grupie noworodków, w tym dzieci przedwcześnie urodzonych i z niską wagą urodzeniową i z wadami wrodzonymi.

Pacjentki z zagrożoną ciążą będą miały lepszy dostęp do specjalistycznych badań poprzez zakup USG do wykrywania wad wrodzonych płodu. Dotychczas pacjentki korzystały z ośrodków ościennych (Gdańsk, Olsztyn) oddalonych od Elbląga o 60-100 km. W związku z tym okres oczekiwania na tego typu badania był dłuższy.

Ponadto, celem poprawy komfortu pacjentek zaprojektowano sale 2-3 osobowe z pełnymi węzłami sanitarnymi na każdej sali (dotychczas były dwie toalety na korytarzu wspólne dla wszystkich pacjentek na oddziałach, teraz każda 2-3 osobowa sala dla hospitalizowanych pacjentek  posiada własną łazienkę). Każda sala została wyposażona w stanowisko do pielęgnacji niemowląt, nowoczesne łóżka szpitalne. Z myślą o pacjentkach i ich rodzinach zaprojektowano również salę porodów rodzinnych, a także przeszkloną witrynę z podglądem na sale noworodkową dla odwiedzających z głównego korytarza oddziału.

Projekt zakładał również wymianę aparatu mammograficznego oraz adaptację pomieszczeń pracowni mammograficznej dla potrzeb pacjentek ginekologicznych, a także zakup aparatu USG do wykrywania wad wrodzonych płodu i badania piersi.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 15 mln zł, natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej – ponad 9,7 mln zł. Dotacja celowa województwa warmińsko-mazurskiego to 4,8 mln zł, zaś wkład własny szpitala – ponad 503 tys. zł.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!